Оновлено
2019-10-03
13:53

НОВИНИ ТА ОГОЛОШЕННЯ


2019-10-03 13:53:28
Оголошення 

ОГОЛОШЕННЯ!

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 10-а ювілейна міжнародна наукова конференція, присвячена 25-літтю відродження філософсько-теологічного факультету

«ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ: ГОРИЗОНТИ КОМУНІКАТИВІСТИКИ»

(4-5 жовтня 2019 року)

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

 

4 жовтня (п’ятниця)

8.20-10.50 – Реєстрація учасників конференції (Університет, VI корпус, філософсько-теологічний факультет, кафедра філософії).

 

11.00-13.00 – Пленарне засідання (V корпус, Червона зала).

 

 

13.30-14.15 – Перерва на обід.

 

 

15.00-18.00 – Секційні засідання:

 

Секція 1

 

ДІАЛОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ І КОМУНІКАТИВНИЙ ПОВОРОТ У МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ (VI корпус, а. 31)

 

 Секція 2

ІДЕЯ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ (VI корпус, а. 28)

 

 Секція 3

 

ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВІСТИКИ  У СФЕРІ МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК (VI корпус, а. 26)

 

 

Секція 4

 

ПЕРСПЕКТИВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ (VI корпус, а. 24)

 

18.30 – Неформальне спілкування.

 

5 жовтня (субота)

 

10.00-12.00 – «Круглий стіл».

 

13.00 – Виїзне засідання.

 

16.30 – Підведення підсумків і закриття конференції.

 

 

 

>>>
2019-05-15 14:34:00
 

 

 

Деталі та умови участі за посиланням: https://www.facebook.com/events/662439797529166/?event_time_id=662439804195832

>>>
2019-03-11 14:06:36
Новини 

4 – 7 березня 2019 року в межах угоди про співпрацю між Байройтським університетом (UBT, Німеччина) та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (ЧНУ, Україна)

відбувся інтегративний семінар з філософії та економіки «КОНФЛІКТ, ДЕМОКРАТІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ УСПІХ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ».

     Під час семінару студенти магістерської програми "Філософія та економіка" під керівництвом професора практичної філософії Джуліана Фінка та професора економіки Хартмута Еґґера (UBT) представили свої наукові дослідження.

Активну участь в обговоренні отриманих результатів взяли студенти та професорсько-викладацький склад філософсько-теологічного й економічного факультетів ЧНУ.

У межах семінару викладачі ЧНУ прочитали публічні лекції: «Соціальні медіа як фактор політичної мобілізації в Україні» (доц. П. Катеринчук, факультет історії, політології та міжнародних відносин) та

«Інтеграційні процеси в Україні: внесок у соціальний та економічний розвиток» (доц. А. Верстяк, економічний факультет).

Програмою перебування іноземної делегації в ЧНУ було передбачено низку зустрічей з адміністрацією університету. В.о. ректора ЧНУ проф. О. Ангельський і проректор з наукової роботи П. Фочук під час зустрічі з організаторами семінару акцентували увагу  на перспективах спільних наукових досліджень як викладачів, так і студентів.

Начальник відділу міжнародних зв’язків С. Луканюк розповів про можливості розгортання і поглиблення кооперації у рамках програм Erasmus+, підтримку молодих науковців Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) тощо.

Представники студентського парламенту ЧНУ познайомили гостей-магістрів з принципами своєї роботи та структурою органів студентського самоврядування університету.

Також обговорили можливості спільної участі у культурних заходах і наукових конференціях.

Проведення семінару стало можливим за активної участі к. ф. н, асистента кафедри філософії Б. Манчул у налагодженні комунікації між колективами двох університетів,

а також організаційній підтримці завідувача кафедри філософії О. Рупташ та доцента С. Балінченко.

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>
2019-03-04 09:27:17
 

4 березня на філософсько-теологічному факультеті розпочав роботу Інтегративний науковий семінар з філософії та економіки (ЧНУ, Україна спільно з Байройтським ун-том, Німеччина). 15 студентів магістерської програми "Філософія та економіка" під керівництвом професора практичної філософії Джуліана Фінка та професора економіки Хартмута Еґґера з Байротського ун-ту представляють свої наукові дослідження.

Програма перебування
викладачів та студентів-магістрів
Університету м. Байройт (Німеччина)
в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича
в межах інтегративного семінару
«Конфлікт, демократія, управління та економічний успіх:
Український контекст»

Неділя, 3 березня
Прибуття
Понеділок, 4 березня
База: Філософсько-теологічний факультет
09.30-10.00
Вітальна зустріч
10.00-12.00
Презентація магістерської роботи
Мішель Бенкер, Лаура Ян, Енн Катрін Вайсенбергер
Тема: Аналіз виборчої поведінки в Україні
14.00-15.00
Зустріч співголів магістерської програми UBT – Дж. Фінка, Х.Еггера з керівництвом ЧНУ
Зустріч студентів UBT з представниками студентського самоврядування ЧНУ
15.00-17.00
Відкрита лекція доц. Катеринчука П. (Факультет історії, політології та міжнародних відносин)
Тема: Соціальні медіа як фактор політичної мобілізації в Україні
Вівторок, 5 березня
База: Економічний факультет
10.00-12.00
Презентація магістерської роботи
Ахім Теубер, Мірко Беккаллі, Флоріан Леупольд
Тема: Вплив лібералізації на українські компанії в газовому секторі
14.00-16.00
Відкрита лекція доц. Верстяка А. (Економічний факультет)
Тема: Інтеграційні процеси в Укарїні: внесок в соціальний та економічний розвиток
Середа, 6 березня
База: Філософсько-теологічний факультет
10.00-12.00
Презентація магістерської роботи
Гізем Йілдірім, Муазес Мюмюнова
Тема: Революції кольору та гідності: теорія справедливості Роулса щодо боротьби з корупцією. Довгий шлях до ринкової економіки в Україні
14.00-16.00
Презентація магістерської роботи
Хсю Джинг, Ольга Цибікдоржієва
Тема: Прогнозована сила торговельної політики України та її етичні наслідки
Четвер, 7 березня
База: Економічний факультет
10.00-12.00
Презентація магістерської роботи
Ганна Астаф'єва, Даніель Мюллер, Мартін Пол
Тема: Перехідна економіка. Приклад Україна та інших пострадянських країн.
14.00-16.00
Марко Молітор, Лоренцо Сальві
Тема: Монополісти на аукціонах державних підприємств: аналіз за секторами та торговельними моделями
П'ятниця, 8 березня
Відправлення
CNU-UBT INTEGRATIVE SEMINAR
MA Philosophy & Economics
“Conflict, Democracy, Governance & Economic Success.
The Case of Ukraine.”

Tentative Schedule
Sunday, March 3
Arrival
Monday, March 4
Faculty of Philosophy and Theology
09.30-10am
Welcome Addresses Faculty CNU & UBT
10-12pm
UBT Student Presentations
Michèle Benker, Laura Jahn, Ann Kathrin Weissenberger Topic: Analysis of Voting Behavior in Ukraine
14-15 pm
Meeting with university officials (J.Fink, H.Eger)
Meeting with student parliament of CNU (students)
15 -17pm
CNU FACULTY KEYNOTE Presentation I
Pavlo Katerynchuk, PhD, Associate professor
Social Media as a Factor of Political Mobilization in Ukraine
Tuesday, March 5
Faculty of Economics
10-12pm
UBT Student Presentations
Achim Teuber, Mirko Beccalli, Florian Leupold
Topic: The Impact of Liberalization on Ukrainian Companies within the Gas Sector
14-16pm
CNU FACULTY KEYNOTE Presentation II
Andrii Verstiak, PhD, Associate professor,
Integration Processes in Ukraine: Impact on Social and Economical Development
Wednesday, March 6
Faculty of Economics
10-12pm
UBT Student Presentations
Gizem Yildirim, Muazes Myumyunova
Topic: Revolutions of Colour and Dignity: Rawls’s Theory of Justice to Fight Corruption. The Long Path to Market Economy in Ukraine
14-16pm
Xu Jing, Olga Tcybikdorzhieva
Topic: Predictive Power of Ukraine Trade Policies and their Ethical Implications
18.30 SEMINAR DINNER & GET TOGETHER
Thursday, March 7
Faculty of Economics
10-12pm
UBT Student Presentations
Anna Astafyeva, Daniel Müller, Martin Paul
Topic: Transition Economics. Case Study: Ukraine and Other Post-Soviet Countries.
14-16pm
UBT Student Presentations
Marco Molitor, Lorenzo Salvi
Topic: Monopolists in Auctions of State-Owned Enterprises: Analysis by Sector and Trade Patterns
Friday, March 8
Departure

>>>
2019-02-25 13:04:21
Оголошення 

 

Програма святкування

9.00 – 11.00 – Святкове Богослужіння

12.00 – 14.00 – Спілкування на кафедрі

14.00- 16.00 – Святковий концерт

17.00 - Фуршет

>>>
2019-02-20 15:14:07
Оголошення 

Філософська лабораторія

 

«Фемінізм: на зламі опозицій»

Чоловіче і жіноче в культурі та соціумі – опозиція, боротьба, рівність, гармонія? 
Ця інтерактивна лекція є саме тим простором, де можна почути про підходи до цього питання, актуального, щонайменше, вже з шостого дня створення світу, і обговорити аспекти, актуальні для сьогодення.
Поділ людей на чоловіків і жінок видається чимось цілком очевидним. Статі завжди співіснували у певній, відносно стабільній, системі гендерних контрактів і від шостого дня (якщо не брати до уваги історію з Ліліт) майже ніхто не ставив під сумнів «природний» устрій розподілу ролей між чоловіком та жінкою. Парадоксально, та навіть в межах філософії, проблема чоловічого і жіночого впродовж віків якщо і поставала, то лише у символічних формах відтворення релігійних уявлень про ролі і місце чоловіка та жінки в культурі. Тільки в ХХ столітті проблема чоловічого і жіночого заграла новими барвами – те, що віками здавалось очевидним раптом перестало бути таким.

 

Розум – чуттєвість, активність – пасивність, публічне – приватне – фундаментальні бінарні опозиції традиційного суспільства раптом перетворились на проблему що вимагає якісного переосмислення. Чи актуальне таке переосмислення в сучасному українському суспільстві, чому навіть серед представників сучасної молоді – «феміністка» видається лайливим словом і, зрештою, чи випадковим є те, що чоловіче у парі з жіночим в цьому тексті завжди на першому місці – всі ці питання формують проблемне поле інтерактивної лекції-дискусії «Фемінізм: на зламі опозицій. Чоловіче і жіноче в культурі та соціумі».

20 лютого 2019 року, о 17:00 чекаємо на вас за адресою: 
вул. О. Кобилянської, 47 (Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка)

 

 

 

 

 

 

>>>
2019-02-04 12:54:57
 

11 січня магістри кафедри філософії отримали дипломи. Це радісна, урочиста й водночас щемлива подія у житті кожного з нас.

Щиро вітаємо наших випускників з офіційним визнанням їхніх навчальних і наукових досягнень і бажаємо легкого старту в новому професійному статусі!

Радісної та успішної праці, натхнення для зміни світу і самовдосконалення!

>>>
2019-02-04 11:27:19
Оголошення 

ЗАПРОШЕННЯ!

Кафедра філософії Щиро запрошує Вас на урочистості присвяченні святкуванню 25-річчя відродженння філософсько-теологічного факультету ЧНУ

5 березня 2019 року. Початок о 9.00 (урочистості триватимуть у продовж дня).

 

>>>
2018-12-28 16:03:43
Вітання 

Вітаємо магістрів із захистом!

 

26 грудня на кафедрі філософії відбувся захист магістерських робіт студентами денної форми навчання спеціальності «Філософія».

 

С

 

Тематика магістерських робіт:

Хацаюк Марина  – «Когнітивний потенціал метафори: методологічний аспект»

Рачук Святослав  – «Спадкоємність екзистенційних мотивів в українській літературі: філософський аналіз"

Кривенко Катерина  – «Дiалогiчна самiсть як основа комунiкацiї»

Гаврилець Ганна – «Філософія діалогу як істинна реалізація "Я"

Кручко Олександр - «Гуманітарні виміри філософії освіти: методологічний аспект»

Вікирчак Костянтин – «Когітологія: філософсько-методологічні проблеми становлення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив кафедри щиро вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт та здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Бажаємо Вам натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої мудрості та успішного працевлаштування за фахом!

>>>
2018-12-22 13:24:37
Привітання 

 

Шановні колеги, студенти, друзі та партнери кафедри філософії!

Вітаємо Вас з прийдешніми Різдвяними та Новорічними святами!

Нехай світло різдвяних ялинок і вертепів осяє Ваші домівки і родинні кола!

Хай примножуються Ваші добрі справи й гарні ініціативи, а серця   наповнюються  теплом і любовю!

Натхнення, сил, здоровя для реалізації задумів і здійснення мрій!

Добробуту, миру і злагоди Вашим родинам і всій Україні!

>>>
2018-12-17 11:41:32
Оголошення 

 

Оголошення

Філософська лабораторія.  Виклики сучасної науки

 

Чи можна в наш час залишатись осторонь наукових питань? 
Як впливають інновації та відкриття на технічний і побутовий ландшафт нашого буття?
Як не розгубитись серед 15000 сучасних наук і безлічі наукових (і
псевдонаукових) публікацій? 
Чи існує чітка межа між профаном та експертом в сучасному світі? 
Чи можна дозволити собі в наш час комфортне користування технологіями без знання відповідної наукоємної основи?

18 грудня 2018 року, о 17:00 чекаємо на вас за адресою: 
вул. О. Кобилянської, 47 (Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка) - на Філософській лабораторії від Онуфрійчука Романа (кафедра філософії ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Предметом розмови стануть питання про важливі наукові відкриття у 21 столітті і те, як вони змінюють наше буття.

Участь у заході - безкоштовна.
Формат: інтерактивна лекція, дискусія.


>>>
2018-12-03 16:28:35
Подія 

Сьогодні – день народження Григорія Сковороди.

Цікаві факти з життя філософа

 

 3 грудня 1722 році народився великий український діяч, філософ Григорій Савич Сковорода.

«Сьогодні день народження у нашого видатного співвітчизника – Григорія Сковороди. Пам’ятаймо та шануймо спадщину великого українця!».

Цікаві факти та легенди про Сковороду:

«Одна з найвідоміших легенд про Сковороду полягає у тому, що Григорій Савич умів передбачати долю. Доводять це двома історіями. Перша розповідає про його гостини у Києві. Мовляв, одного разу він приїздив у гості до друга Іустина. Пішов прогулятися Подолом – аж раптом відчув трупний запах. Сковорода зібрав речі і поїхав геть з міста, а за кілька тижнів у Києві розпочалася епідемія чуми, а місто закрили.

 

За іншою легендою, Григорій Савич точно знав дату своєї смерті. За переказами, 9 листопада 1794 року після обіду поет узяв лопату, викопав собі могилу, потім пішов у кімнату, надів чисту білизну, підклав під голову сумку з власними пожитками і ліг спати, ніколи більше не прокинувшись.

 

Є ще й історія про знайомство Григорія Сковороди із Катериною II. Мовляв, одного разу вона вирішила познайомитись із відомим філософом та запросила його до свого палацу. Сковороду завели до прийомної зали. Згодом увійшла цариця і всі присутні вклонилися їй. Один Григорій Савич стояв рівно. Катерина II обурилася та запитала, чому він не вклоняється повелительці? На що філософ відповів: «Не я бажав вас бачити, це ви хотіли на мене подивитися. Як же ви мене роздивитесь, коли я буду зігнутий удвоє?».

Як майстра слова його знали і учні Харківського колегіуму, де він викладав. У Григорія Савича була власна система оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки, наприклад «вельми туп», «справжнє безглуздя», «досить гострий», або «звєрок востроє». Попри це, він все одно був легендарним учителем, якого любили усі.

Цитата для роздумів.

«Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є, так ніби минуле зможе вернутись назад, або напевно мусить здійснитися сподіване».

>>>
2018-11-19 12:04:11
Події 

 

З нагоди святкування Всесвітнього дня філософії кафедра філософії організувала і взяла участь у низці заходів.

 

14 листопада ми відкрили новий цикл дискусій у Філософській лабораторії з обговорення ідей і викликів трансгуманізму, спрямованого на вивчення нових форм людського життя як результату науково-технічного поступу, об’єднаних загальною назвою.

 

15 листопада 2018 року з нагоди Міжнародного дня філософії в Києві визначали призерів першого Всеукраїнського конкурсу філософських стартапів, який було створено Українським філософським фондом, Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Академією публічного управління України та Соціологічним центром імені   Н. В. Паніної з метою привернути увагу до публічних форм філософського дискурсу та комунікації, які виходять за межі усталених інституційних академічних форматів.

 

Проект "ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ" як результат партнерської співпраці між кафедрою філософії ФТФ ЧНУ ім. Ю. Федьковича та ЧОУНБ ім. М. Івасюка ВІДЗНАЧЕНО СЕРТИФІКАТОМ ПРИЗЕРА ЗА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

 

15 листопада відбувся круглий стіл на тему: «Вільгельм Райх – життєвий шлях та творчий спадок». У роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри філософії, кафедри психології ЧНУ та кафедри суспільних наук та українознавства  БДМУ, вчитель Южинецької  ЗОШ та її колишня учениця.

 

15 листопада викладачі та студенти кафедри філософії взяли участь у проекті 2K Dvaka, організований з нагоди Дня філософії.

>>>
2018-11-12 16:06:42
Подія 

4 листопада 2018 року відбулась презентація першої поетичної збірки Антона Попаденка, студента групи 201 філософсько-теологічного факультету.

В заповненому медіацентрі (зала колишнього готеля "Belle Vue") працювала неймовірна літературна "машина часу", атмосфера вечора надихала, учасники мали змогу не тільки послухати поетичні твори Антона, а й створити власні під час інтерактивної частини заходу.

Так, якщо вірити Генріку Ібсену, творити - суд суворий, суд над самим собою. Ми же бажаємо Антону натхнення, відкриттів і радості, великих і малих перемог!

 

  Лінк на відео 

 https://www.youtube.com/watch?v=B0sfslMAHlU

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в круглому столі:

 «ВІЛЬГЕЛЬМ РАЙХ – ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА

ТВОРЧИЙ СПАДОК»

 15 листопада 2018 р.

 1.Буковинський період життя

2. Фройдомарксизм В.Райха в постмодерністській ретроспекції

3.Оргоновий ящик і розсіювач хмар – наукові винаходи?

 

 Початок роботи круглого столу 15.11.2018 р. о 15.00, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, корпус 6., ауд.31., м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

037 2584878

+380677355719 Задубрівська Орися Мірчівна

 

 

 

 

>>>
2018-11-09 16:58:47
 

«ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСГУМАНІЗМУ:
 глухий кут чи новий старт людства?»

 

    Обговоримо низку сучасних філософських концепцій, спрямованих на вивчення нових форм людського життя як результату науково-технічного поступу, об’єднаних загальною назвою – «трансгуманізм» (англ. Transhumanism).
    Ознака трансгуманізму як різновиду філософського світогляду – акцентування уваги на осмисленому й етичному ставленні людини до життя на засадах розуму, науки, прогресу й цінності існування. Як культурний рух, трансгуманізм спирається на цінності гуманізму: автономність розуму, науковий метод пізнання, сприяння творчості і прогресу в усіх сферах, секуляризацію моралі тощо.
У центрі уваги постануть такі питання:
    Як впливають технології на людину на різних рівнях:
фізичному (тілесному), психологічному, ментальному,
ноетичному, вербальному, дискурсивному тощо?
Як розуміють, оцінюють і прогнозують можливі наслідки
розширення меж / виходу за межі наявних людських форм
завдяки техніко-технологічним досягненням?
    Зустріч проведе Ольга Рупташ (д. філос. н., доц. кафедри філософії ЧНУ ім. Ю.Федьковича).
    Захід відбудеться 14 листопада 2018 р. о 17:00-19:00, в ЧОУНБ імені Михайла Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47

>>>
2018-06-11 17:37:33
 

Кафедра філософії дякує усім, хто долучився до проведення фотоконкурсу "Концептуальна фотографія" - 2018 року!
Передусім учасникам за творчі, наповнені філософськими смислами фотографії, членам журі за пристрасне оцінювання та спонсорам за формування призового фонду!
За підсумками оцінювання журі визначено переможця.
Цього року ним став Олег Хілінський (м.Надвірна, Ів.-Фр. обл.), світлина «Життя – це створення себе», зміст фото: "Тепер, коли ми навчилися літати в повітрі як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі як люди, бо істинне призначення людини — жити, а не існувати".
Вітаємо переможця і всіх учасників!
Бажаємо натхнення на нові творчі експерименти у фотомистецтві та філософії!

>>>
2018-03-20 17:05:02
 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ФТФ ЧНУ

запрошує усіх, хто цікавиться фотографією, взяти участь у

ФОТОКОНКУРСІ

 «КОНЦЕПТУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ»

Умови конкурсу:

До розгляду приймаються фотографії, зображення на яких певним чином відтворює філософську проблему, ідею, концепт тощо.  Кожну фотографію має супроводжувати лаконічна назва й анотація, яка пояснює її філософський зміст (2-4 речення).

Перевага надається візуалізації концептів свободи і відповідальності, але цим проблематика конкурсу не обмежується.

Вимоги до якості: фото в форматі JPG, придатні для друку в форматі А3 (розмір по довгій стороні 420 мм і 300dpi або по довгій стороні 4961 пікселів і 300dpi).

На переможців чекають цінні призи!

 

Терміни:

З 15 березня до 1 травня 2018 року – подача заявок.

З 1 травня до 10 травня 2018 року – розгляд робіт, обрання переможців конкурсною комісією.

 

Цифрові версії фотографій надсилайте на адресу кафедри філософії філософсько-теологічного факультету  philosophy@chnu.edu.ua з обов’язковим зазначенням в темі: фотоконкурс 2018.

Для кожної фотографії потрібно зазначити автора і назву. У змісті електронного листа – контактні дані учасника фотоконкурсу: ПІБ автора, місто, номер телефону та адресу електронної пошти. Анотація розміщується в окремому файлі.

 

Критерії оцінки конкурсних робіт:

– відповідність темі конкурсу;

– оригінальність ідеї і зміст роботи;

– загальне сприйняття;

– художній рівень роботи;

– техніка та якість виконання.

Переможці визначаються за підсумками фотоконкурсу, відповідно до кількості набраних голосів журі.

 

У фотоконкурсі можуть брати участь професійні і непрофесійні фотографи, а також колективи авторів, фотоклуби, організації. Один учасник може подавати на розгляд не більше 2х фото. Участь у фотоконкурсі безкоштовна, фотороботи залишаються у розпорядженні організаторів з правом некомерційного використання.

 

Фотографії можуть бути відхилені від участі у фотоконкурсі, якщо:

– фотографії не відповідають тематиці конкурсу;

– фотознімки мають низьку художню або технічну якість;

– у фотографіях можна розпізнати елементи еротики, насильства, расової, релігійної або іншої непримиренності.

 

Конкурсна комісія:

1. Лях Віталій – д. філос. н., професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ.

2. Рупташ Ольга – д. філос. н., доцент, завідувач кафедри філософії філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича.

3. Михалецький Олег – студент 3-го курсу бакалаврату з філософії ЧНУ імені Юрія Федьковича, переможець фотоконкурсу 2017 року.

4. Акімова Лідія – професійний фотограф, представник ГО «Волонтерський рух Буковини».

5. Харченко Сергій – професійний фотограф, переможець фотоконкурсу 2017 року.

 

 

         Адреса оргкомітету :

Кафедра філософії, філософсько-теологічний факультет ЧНУ,
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012.

 

Контактні телефони:

(0372) 58-48-78 – кафедра філософії,

0952187361 – відповідальний секретар, Забудько Людмила Михайлівна,

0505791163   в.о. зав. каф. філософії, д. філос. н., доц. Рупташ Ольга Василівна.

>>>
2018-03-02 13:50:13
 
Публічна лекція проекту «Філософська лабораторія»

22 лютого 2018 року у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбулась друга публічна лекція проекту «Філософська лабораторія» на тему «ДИЛЕМИ СВОБОДИ», яку організовувала кафедра філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Лектором виступила доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Рупташ Ольга Василівна.
Захід проходив у дружній атмосфері, аудиторія виявляла зацікавленість під час лекційного заняття. Приємно, що на сьогоднішній час люди виявляють інтерес до філософських питань, і в цілому вміють висловлювати свою думку та слухати інших. Ніколи не пізно вчитись, відкривати для себе щось нове. Бажаємо усім учасникам та гостям нашого заходу й надалі продовжувати підкорювати вершини знань і цікавого.
Дякуємо лектору Рупташ Ользі Василівні за чудову лекцію, керівництву бібліотеки та всім працівникам за сприяння і підтримку, а також усім, хто долучився до заходу і брав активну участь у лекції-дискусії.

Наступна публічна лекція «Філософської лабораторії» на тему «ДЕ МЕЖА МОЄЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?» відбудеться 22 березня о 16:00. Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії ЧНУ імені Юрія Федьковича Мирутенко Леся Георгіївна спробує відповісти на питання «Що таке відповідальність?», «Що для нас є відповідальністю?», «Чи маємо ми підкорятися законам, моральним нормам?».

>>>
2018-02-16 09:13:41
Оголошення 
«Філософська лабораторія»
Публічна лекція
«ДИЛЕМИ СВОБОДИ»

Кафедра філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує взяти участь у публічній лекції «Дилеми свободи».
До участі у лекції запрошуються студенти, викладачі, вчителі, активна зайнята молодь, представники громадських організацій, громадські активісти та усі охочі.
Лектор: Рупташ Ольга Василівна, докт. філос. наук, доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Одна з найголовніших цінностей – свобода. Людина здатна жертвувати навіть життям заради її здобуття й утвердження.
Але чи знаємо ми, які значення має це поняття, і що, насправді, означає бути вільним/вільною? Чи маємо ми свободу волі, вибору? Чи, навпаки, підкорюємось долі, законам природи, зовнішнім чинникам тощо? Що панує в Універсумі: свобода чи детермінізм?
Саме про сенси свободи і нашу здатність бути вільними у своєму виборі, вчинках, думках йтиметься під час лекції-дискусії у «Філософській лабораторії».
Пропонуємо:
• розглянути основні підходи до розуміння свободи і протиставлених їй понять в різні періоди європейської історії, зокрема фатуму, Провидіння, детермінізму, долі тощо;
• приділити увагу провідним напрямкам сучасної філософії, присвяченим проблемі сумісності свободи і детермінізму та поглядам їхніх провідних представників;
• окреслити і проаналізувати деякі аргументи, які звучать в окресленій дискусії (аргумент ланцюжка причин, аргумент наслідків, аргумент маніпуляцій тощо).

Місце проведення: Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім.М. Івасюка, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 47
Час проведення: четвер, 22 лютого 2018 року о 17.00

>>>
2018-01-24 10:40:53
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
оголошує прийом до АСПІРАНТУРИ
для здобуття ступеня доктора філософії
зі спеціальностей:                                         

•    031 Релігієзнавство                                                                      
•    033 Філософія 

• та інші...             

                                             

>>>
2018-01-24 10:30:41
 

Кафедра філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує взяти участь у публічній лекції

«Сучасні цінності: витоки та виклики».

До участі у лекції запрошуються студенти, викладачі, вчителі, активна зайнята молодь, представники громадських організацій, громадські активісти та усі охочі.

Лектор: Ярослав Романович Козьмук, доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Читати далі...

>>>
2017-10-02 17:34:38
 

Кафедра філософії філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
запрошує учнів 10–11 класів шкіл м. Чернівців та Чернівецької області
взяти участь у творчому конкурсі, присвяченому 500-річчю Реформації
Ми пропонуємо креативним старшокласникам, які мають активну
громадську позицію, вміють висловлювати та аргументувати свої
думки, написати есе на одну з двох тем:
«Реформація – початок нової історії Європи»
 або
«Реформація починається з мене».

Детальна інформація

>>>
2017-06-09 17:27:00
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

         


INFORMATION LETTER

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у міжнародній науковій конференції
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ:
КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ
6-7 жовтня 2017 року

Орієнтовна проблематика секційних засідань:
1. Комунікативний поворот у сфері філософії та методології науки.
2. Гуманітарно-науковий смисл ідеї комунікативної раціональності.
3. Основні напрями осмислення комунікації та її предметного поля.
4. Методологічні потенції гуманітарно-наукової комунікативістики.
5. Епістемні, етичні й естетичні ціннісні координати комунікації.
6. Комунікативний підхід у науках про соціум, людину та культуру.
Секція молодих учених:
Потенціал комунікативної філософії в постмодерністській культурі.
«Круглий стіл»:
500-ліття Реформації з погляду комунікативного виміру духовності.

Оргкомітет просить учасників конференції завчасно, не пізніше 6 вересня 2017 р., електронною поштою humanitesдД NД@‹EszОEi.ua надіслати:
1) Тези виступів (5.000, 7.500 або 10.000 знаків з прогалинами);
2) Тексти доповідей (~15.000 знаків);
3) Нукові статті (від 20.000 знаків);
4) Заявку, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посаду, поштову адресу, E-mail, телефон, а також форму участі (доповідь на пленарному засіданні, секції, “круглому столі”).
Стаття повинна містити: УДК; 2 анотації (~1.000 знаків основною та 2.000 знаків англійською мовою з перекладом імені, прізвища, назви статті, ключових слів); обґрунтування актуальності теми, аналіз стану наукової розробки, виокремлення недостатньо досліджених аспектів, постановку проблеми, робочу гіпотезу, основну частину, висновок і список літератури, оформлений відповідно до сучасних стандартів (за абеткою – спочатку кирилицею, потім латиною), посилання в тексті – у квадратних дужках: [3, с. 69]. Редколегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають цим вимогам. Статті друкуватимуться у фаховому “Науковому віснику Чернівецького національного університету. Серія: Філософія”, тексти доповідей і тези виступів – у збірнику матеріалів конференції.
Адреса оргкомітету конференції:
Кафедра філософії, філософсько-теологічний факультет ЧНУ,
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012
Контактні телефони:
(0372) 58-48-78 – кафедра філософії.
0500842169; 0678820554 – д. філос. н., проф. Марчук Михайло Георгійович.
0986443651 – відп. секретар, к. філос. н., асист. Руснак Ігор Геннадійович.

ОРГКОМІТЕТ
  Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University
invites to take part in the international scientific conference
HUMANITARIAN AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE:
COMMUNICATIVE PERSPECTIVES
October 6-7, 2017

Problems to Be Discussed at the Workshops:
1. Communicative Shift in the Sphere of Philosophy and Methodology of Science.
2. The Idea of Communicative Rationality in Terms of Humanitarian Context.
3. The Basic Trends of Communicative Reflection and Its Study Field.
4. Methodological Potential of Humanitarian and Scientific Communication Studies.
5. Epistemic, Ethical and Aesthetic Value Paramaters of Communication.
6. Communicative Approach in the Sciences on  Society, Human and Culture.
Young Scientist Section:
Potential of Communicative Studies in a Contemporary Post-Modern Society.
Panel Discussion:
500th Anniversary of Reformation in Terms of Communicative Dimensions of Spirituality.

The organizational committee asks to send all articles to the e-mail: humanitesдД NД@‹EszОEi.ua  by September 6, 2017:
1) Thesis – (from 5,000 to 10,000 signs);
2) Report – (up to 15,000 signs);
3) Article – (about 20,000 signs). All materials are to include a short summary.
4) Application, which should contain the following information: family name, first name, occupation, position, work and home addresses, telephone numbers, e-mail, the form of participation (a report at the plenary or sectional sitting, participation in the panel discussion, publication only).
An Article must include: summary (up to 750 signs) in the native and English languages (with translation of names, article title, key words), definition of the main problem of the article, survey of the relevance of the theme, analysis of scientific development, explication of the investigated aspects, formulation of the goal and objectives, body and conclusion. References are to be arranged according to the modern standards, in an alphabetical order (first Cyrillic, then Latin) in brackets - number and page, e.g.: [3, P.169]. The Editorial Board reserves the right to reject the articles which do not meet these requirements. The articles will be published in “Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія” (Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Philosophy), the thesis and the texts of the reports will be published in the selection of the materials of the conference.

Address of the organizational committee of the conference:
Department of philosophy, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University,
Cotsubynsky street, 2, Chernivtsi, Ukraine, 58012
Contact telephones:
(0372) 58-48-78 (Department of philosophy).
0500842169; 0678820554 – Doctor of Philosophy, professor Mykhailo Marchuk.
0986443651 – executive secretary, PhD, professor’s assistant Ihor Rusnak.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE
>>>
2017-06-07 13:59:12
 

ВІТАННЯ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Колектив кафедри філософії щиросердечно вітає ОМЕЛЬЧУКА Ігоря Вікторовича із успішним захистом дисертації «ПЛЮРАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 - філософія науки.
Дисертацію виконано на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор МАРЧУК Михайло Георгійович. Захист відбувся 29 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.


Бажаємо не ставити крапку на досягнутому і сміливо продовжувати дослідження нових горизонтів науки та улюбленої діяльності, успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні, впевнених перемог і справжнього щастя!

>>>
2017-06-07 13:54:17
 

ПІДСУМКИ ФОТОКОНКУРСУ «КОНЦЕПТУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ»

Дякуємо усім, хто долучився до проведення цього фотоконкурсу!
Передусім учасникам за творчі, наповнені філософськими сенсами фотографії, членам журі за пристрасне оцінювання та спонсорам за формування призового фонду! Окрема подяка колективу кафедри філософії філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за натхнення й докладені до його проведення зусилля!
На е-адресу кафедри філософії надійшли 30 фотографій. З них до участі в конкурсі допустили 22. За підсумками оцінювання журі визначено переможців:
І місце посів Харченко Сергій Анатолійович, фото «Є люди як цвяхи і цвяхи – як люди...»;
ІІ місце - Михалецький Олег Аркадійович, фото «Проростання»;
ІІІ місце розділили між собою фотороботи, які набрали однакову кількість голосів журі:
Аніськов Сергій Миколайович, світлина «Зігрій солдата»
Руснак Ігор Геннадійович, світлина «π (числоПі)»;
Федорчак Ольга Іванівна, світлина «Ти бачиш, що Я зникаю?»;
Хілінський Олег, світлина «Реалії життя».
Вітаємо переможців!
Бажаємо натхнення на нові творчі експерименти у фотомистецтві та філософії!

Посилання на альбом з роботами учасників фотоконкурсу:
https://photos.google.com/share/AF1QipMyb63FBODQAhJch1hDMG32u_VM_q7Q_F-PbqXwCcE4zf96xFt7cZoYuCCRAUwiZg?key=a284Q3AxdnZsaVYwdktrTnVZbXdTem9qbkZxaTBn

>>>
2017-04-24 12:11:11
 
Олімпіада з філософії та релігієзнавства 2017 р.
11-12 квітня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проводилась щорічна олімпіада з філософії та релігієзнавства. Чернівецький національний університет на олімпіаді представляли студенти 2 курсу спеціальності «Філософія» Філософсько-теологічного факультету Бровченко Антон, Марфуткіна Дарія та Яцун Максим.
Олімпіада проводилась у три етапи і складалася з таких блоків: історія філософії, логіка, релігієзнавство. З кожним наступним туром учасників відсіювали після проходження відповідного завдання: 1 тур – тести (40 учасників), 2 тур – есе (14 учасників), 3 тур – представлення своїх філософських досліджень (7 учасників).
Вітаємо наших студентів з вдалим виступом на олімпіаді та отриманим досвідом участі у подібних заходах!
>>>
2017-04-06 12:05:20
 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ


      28 березня - 1 квітня 2017 року в м. Саламанка (Іспанія) відбулась XIII Міжнародна конференція з філософської іспаністики (XIII Jornadas internacionales de hispanismo filosofico), у якій взяли участь науковці кафедри філософії Чернівецького національного університету: проф. Марчук М.Г., доц. Радзиняк Т.І., ас. Подгорна Л.П. і ас. Манчул Б.В. Окрім цього 31 березня делегація кафедри разом зі своїми іспанськими колегами презентували спільну українсько-іспанську монографію «Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія» (нижче подається посилання на сайт Посольства України в Королівстві Іспанія). Вітаємо учасників з успішною презентацією та виступом на конференції!

http://spain.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/56047-prezentacija-ukrajinsyko-ispansykoji-monografiji-prisvyachenoji-vidatnomu-ispansykomu-mislitelyu-khose-ortezi-i-gasetu

>>>
2017-03-17 11:11:24
 
>>>
2017-02-19 19:59:29
ЗУСТРІЧ З ДЖУЛІАНОМ ФІНКОМ 
Оголошення
24 лютого о 12:00 на Філософськотеологічному факультеті, в ауд. 31
відбудеться презентація наукового
дослідження Джуліана Фінка на тему
«Сутність ірраціональності настанов»

(“The Essence of Attitudinal Irrationality”)

Анотація
Теорія структурної ірраціональності та ірраціональності настанов містить критичну лакуну. В той час як теорія удає, що вивчає уніфіковане поле ірраціональних настанов (таких як, наприклад, суперечливі вірування, суперечливі наміри, розбіжність між метою і засобом, акратична несумісність, неперехідні переваги), нею не створено універсального бачення того, коли настанови постають як ірраціональні. Наші судження про ірраціональність настанов, здається, спираються винятково на низку (суперечливих) інтуїтивних припущень. Ця робота прагне розв’язати цю ситуацію, скільки пропонує систематизоване й універсальне (уніфіковане) бачення того, коли патерн настанови постає як ірраціональний. Я захищаю точку зору, що група настанов є ірраціональною, тоді і тільки тоді, коли ці настанови взаємно виключають модальність власної фундаментальної успішності. Ірраціональні настанови – це настанови, пов’язані між собою у такий спосіб, що виключає їх одночасну успішність.

Julian Fink
Lecturer in the Philosophy & Economics programme of the University of Bayreuth
 
Julian Fink (DPhil Oxford, 2010) is currently a Lecturer (‘wissenschaftlicher Mitarbeiter’) in the Philosophy & Economics programme of the University of Bayreuth (Germany).
Prior to the lectureship, he held the Adam Smith Guest Professorship in Philosophy and Economics at the University of Bayreuth (2012-13), a research fellowship at the ERC Advanced Grant Project ‘Distortions of Normativity’ at the University of Vienna (2010-13), and a Norwegian Research Council Fellowship at the CSMN (2009-10). He has been a visiting fellow at Slovak Academy of Sciences (2013), the CMSN (2009), and the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) (2008).
Julian’s intellectual interests focus on the philosophical nature of norms, rationality, reasoning, law and ethics. His dissertation (‘The Nature of Rational Requirements’) – supervised by John Broome (Oxford) and Krister Bykvist (Stockholm) and examined by Christian Piller (York) and Ralph Wedgwood (USC) – argues that rationality imposes norms only on subjects who possess particular cognitive capacities. He also defends a wide-scope reading of rational requirements and argues that rationality is limited to govern relations among contemporaneous attitudes. In his work on the jurisprudential nature of Nazi law, Julian attempts to establish a new theoretical framework for criticising particular legal measures of the Nazi legal system.
His current research project focuses on normative reasons and attitudinal coherence. He attempts to connect epistemic reasons and norms of coherence in order to give a new answer to ‘Why be rational?


>>>
2016-11-14 12:26:12
 
Огородник

Василь Васильович

(12. ІІІ. 1934 – †9. ХІ. 2016)

 

Колектив кафедри філософії та філософсько-теологічного факультету глибоко сумує втратою колеги, одного з корифеїв кафедри філософії, доброго товариша і наставника та прекрасної людини.

Народився філософ 12 березня 1934 року в селі Княжна Криниця Монастирського району Черкаської області. У 1967 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Григоровича Шевченка за спеціальністю «філософія». З 1978 по 2005 рік – доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Огородник Василь Васильович – професіонал своєї справи, відданий науці та вихованню молодого покоління українських філософів нової генерації.

Читав курси: Антична філософія, філософія Середніх віків, філософія Відродження і Нового часу, Німецька класична філософія, Сучасна західна філософія, історія філософської думки в Україні.

Вічна пам'ять, Царство Небесне і пам'ять з роду в рід про дорогого колегу.
>>>
2016-01-29 13:03:46
Вітаємо із захистом!!! 
     Професорсько-викладацький колектив кафедри філософії щиро вітає свою коллегу ХАЛАЙ ІННУ ОЛЕГІВНУ, асистента кафедри філософії,  з успішним захистом дисертації  «АНТРОПОКОСМІЗМ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ» і здобуттям ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки, що відбувся 29 січня 2016 року в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди (м. Київ).
Ця актуальна тема, під керівництвом доцента, канд. філос. наук, Рупташ О.В., стала ще однією віхою у філософському та науковому доробку кафедри філософії, що переконливо засвідчує багатогранність та полівекторність орієнтирів її предметних пошуків у царині філософії та методології науки.  
Зичимо Інні Олегівні подальших успіхів у роботі, плідних результатів на науковій і життєвій ниві! Нехай доля збагачує міцним здоров’ям, мудрістю, енергією, натхненням та творчими злетами!
>>>
2015-11-06 16:56:38
Міжнародна наукова конференція 
9-10 жовтня 2015 р. на базі філософсько-теологічного (кафедри філософії) факультету відбулася Міжнародна наукова конференція "ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ:ДИСЦИПЛІНАРНІ МАТРИЦІ"
>>>
2015-10-26 16:28:28
Тематики студентських робіт 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності «ФІЛОСОФІЯ»

>>>
2015-09-28 13:06:32
Вітаємо із науковими здобутками!!! 
>>>
2014-10-04 14:53:51
Конференція у Вінниці 

     2 – 3 жовтня 2014 року викладачі кафедри філософії взяли участь в роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» у м. Вінниці.

>>>
2013-04-03 12:28:38
"ЖИТТЯ – ТЕАТР" 
     3.04.13 було відновлено діяльність філософського дискусійного клубу "КОЛО". Тема першої зустрічі "ЖИТТЯ – ТЕАТР". В обговоренні взяли участь студенти І-ІІІ курсів спеціальностей «філософія», «культурологія», «соціологія» та аспіранти і викладачі філософсько-теологічного факультету.
>>>
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterдД NД@‹EszОEchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.