Оновлено
2023-03-08
11:41

Рупташ Ольга Василівна

Рупташ Ольга Василівна

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Філософія науки, методологія гуманітарних наук, історія науки й техніки, філософія історії, філософія ХІХ століття.

Курси, що читає:

Філософія, філософія і методологія науки, організація наукових досліджень, методологія філософських досліджень, проблема свободи у філософії, історія науки і техніки, філософія ХІХ ст.

Додаткова інформація:

Народилася 24 червня 1979 року у м. Чернівці. З 1986 по 1994 р. навчалася в Чернівецькій гімназії №4. У 1994 р. вступила до філософсько-правового ліцею, який закінчила в 1996 р. із золотою медаллю. Навчаючись у ліцеї, утвердилась у виборі майбутньої професії й у 1996 р. вступила на філософсько-теологічний факультет ЧДУ. За роки навчання виявила схильність до педагогічної та науково-дослідної роботи, брала участь у студентських науково-практичних конференціях. Після закінчення університету отримала дипломом з відзнакою й рекомендації на посаду викладача-стажиста кафедри філософії. З 2000 р. постійно працює на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2001 р. вступила до аспірантури ЧНУ. 2007 року захистила кандидатську дисертацію «Нормативність і свобода в структурі методологічного потенціалу наукового пізнання» (науковий керівник – проф. Марчук М. Г.) зі спеціальності 09.00.09 – філософія науки.
З грудня 2011 р. до жовтня 2014 р. навчалась у докторантурі ЧНУ. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії. 2013 року взяла участь у Всесвітньому філософському конгресі в Афінах. У 2015 р. в Інституті філософії НАНУ імені Г.С.Сковороди захистила докторську дисертацію «Евристичний потенціал поняття смислу в гуманітарнонаукових парадигмах знання» (науковий консультант – проф. Марчук М. Г.).
Під її науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації Халай І.О. («Антропокосмізм у проблемному полі філософії та методології науки», 2016 ) і Ткачова Ю.М. («Комунікативна природа і потенціал гуманітарно-наукового знання», 2016).
З лютого 2017 року виконує обов’язки завідувача кафедри філософії.
Має понад 50 публікацій.

Праці:
1. Історія філософії в Україні. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2003. – 136с. (у співавторстві).
2. Філософія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 95 с.
3. Історія науки і техніки. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 176 с. (у співавторстві).
4. Ruptash Olga. Specificity and Semantic Horizon of the Human Sciences from the View point of Bakhtin’s Metalinguistics // Philosophy Study, July 2013, Vol. 3, No. 7. – P. 559–568. ISSN 2159-5313. Режим доступу до електронної версії журналу: http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1668
5. Рупташ О.В. Смысловые трансформации парадигм в процессе перехода от классической к постнеклассической науке // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – Пермь: ПГНИУ, 2013. – С.  68–73. ISSN 2078-7898. – Режим доступу: http://philsoc.psu.ru/files/science/2014_1.pdf
6. Рупташ О.В. Поняття «смисл» у філософському та науково-методологічному дискурсах // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 (№5). – С.343–349. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_72_66.pdf ISSN 2076–1554.
7. Рупташ О.В. Категорія contra концепт: когнітивний підхід до проблеми смислу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 646–647. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 24–28.
8. Рупташ О.В. Смисл як аксіологічна передумова трансформації філософії та методології науки // Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. Науковий журнал. № 31 (284). – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 113–120. ISSN 2076-5894.
9. Рупташ О.В. Потенциальная бесконечность смысла в гуманитарно-научной парадигме знания // Вестн. С.-Петерб. ун-та, Сер. 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2013. Вып. 3. – С. 35–43. ISSN 2306–997X. Режим доступу до електронної версії журналу : http://connection.ebscohost.com/c/articles/94335377/potential-infiniteness-meaning-paradigm-knowledge-human-sciences
10. Ruptash Olga. Methodological potential of social sciences and humanities: Тowards the integrative approach // XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life. Abstracts. Athens 04–10 August 2013. University of Athens, School of Philosophy, University Campus – Zografos. – P. 620. – Режим доступу до публікації: http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res//philosophy/Cong.%202.pdf
11. Рупташ О.В. Смысловая рациональность / О.В. Рупташ // 1913 год – «триумф» классической рациональности. Тезисы ХІІ международной научной конференции. 20–23 ноября 2013 г. – СПб., 2013. – С. 115–117.  http://philosophy.spbu.ru/4071/8802/11657
12. Рупташ О. В. Парадигмальний підхід в гуманітарних науках // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 122. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.  – С. 20–32.
13. Рупташ О.В. Интеграция гуманитарных и естественных наук: к вопросу об основаниях // Научно-практический журнал "Приволжский научный вестник", № 11 (27). – С. 68–73. ISSN 2224-0179. Режим доступу: http://icnp.ru/sites/default/files/PNV/PNV_26.pdf
14. Рупташ О.В. Смысл на полях значения в структуралистском методологическом дискурсе [Электронный ресурс] / Ольга Васильевна Рупташ // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 11. – Режим доступу : http://human.snauka.ru/2014/11/8280 (дата обращения: 24.11.2014).
15. Рупташ О. В. Поняття смислу в гуманітарнонауковій парадигмі знання [Текст] : монографія / Ольга Рупташ ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 334 с. - Бібліогр.: с. 307-293. ISBN 978-966-423-331-3

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¶А @3XАchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.