Оновлено
2019-10-03
13:53

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Охорона праці в галузіШифр дисципліни: 6.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни
Метою курсу є ознайомлення студентів з основами охорони праці в галузі освіти, а також із механізмами взаємозв’язку трьох суміжних дисциплін: ергономіки, технічної естетики та охорони праці. Обґрунтування необхідності комплексного підходу та врахування вимог безпеки виробничих процесів. Вивчення основних положень ергономіки, технічної естетики спрямованих на забезпечення належних та безпечних умов праці.
Завдання вивчення дисципліни:
•    дати вичерпне означення ергономіки як важливого чинника покращення умов праці;
•    розкрити суть методів ергономічних досліджень;
•    розкрити хід розвитку охорони праці в Україні її проблеми, досвіду і перспектив;
•    з’ясувати місце і роль, яку відіграє охорона праці в Україні;
•    з’ясувати, в чому виявились недоліки та переваги обох методів ергономічних досліджень;
•    закласти практичні навички розрізнення і виокремлення певних особливостей до вимог та оцінок ергономічності робочого місця;
•    засвоїти знання про порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці.
«Охорона праці в галузі» – нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
Метою практичних занять є закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань студентів, які вони отримали на лекціях, вироблення в них навичок використання набутих знань для вирішення практичних завдань, підвищення інтересу до дослідницької роботи, вміння самостійно добирати та використовувати допоміжний матеріал.

 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
У результаті вивчення курсу студент має знати:
•    Основну термінологію курсу;
•    Особливості охорони праці в галузі соціології в аспекті її проблемного поля, методів та підходів.
•    Основну нормативну базу, що розглядається в межах курсу.
У результаті вивчення курсу студент має розуміти:
•    Значення охорони праці для збереження здоров’я та працездатності людини.
•    Значення охорони праці в контексті економічної складової.
•    Основні моменти, що пов’язані з відповідальністю працівника та працедавця один перед одним.
У результаті вивчення курсу студент повинен уміти:
•    Аналізувати основні умови та причини становлення охорони праці як нормативної дисципліни.
•    Пояснити вплив шкідливих та небезпечних виробничих факторів на працездатність та психофізіологічний стан людини.
•    Правильно (за всіма гігієнічними та ергономічними вимогами) користуватись ПК.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму «філософія», «релігієзнавство», «соціологія».

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет охорони праці в галузі освіти

Охорона праці як суспільно-економічний чинник. Соціальне, економічне значення охорони праці. Історія розвитку охорони праці: від найдавніших часів до сьогодення. Стан розвитку охорони праці в Україні та інших країнах. Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення. Охорона життя таздоров’я людини в процесі праці у Загальній Декларації прав людини, прийнятій ООН, і в Законі України “Про охорону праці”.

Тема 2. Ергономіка як багатофакторний підхід до оптимізації системи “людина-машина-середовище”
Зв'язок ергономіки з безпекою праці та іншими науками про працю. Методи ергономічних досліджень. Роль психофізіологічних властивостей людини-оператора в ергономічних дослідженнях безпеки праці. Зв'язок ергономіки з продуктивністю праці людини-оператора. Ергономічні вимоги до організації робочих місць. Ергономічна оцінка робочих місць. Класифікаційні ознаки робочого місця. Основні виробничі показники функціонування системи. Тимчасова структура трудової діяльності. Психофізіологічна структура трудової діяльності. Просторове компонування робочого місця на прикладі робочого місця студента. Характеристика компонентів робочого місця. Естетика як важливий чинник безпеки праці. Характеристика санітарно-гігієнічних умов праці. Характеристика виробничого приміщення та вимоги до нього. Визначення ступеня важкості праці. Чотири основні види несприятливих чинників, впливу яких може зазнавати людина в процесі праці.

Тема 3. Охорона праці при роботі з ПК
Основні вимоги до безпечної праці за ПК. Гігієна праці за ПК. Основна загроза для здоров’я користувача ПК. Комп’ютерний синдром. Основні симптоми комп’ютерного синдрому: зоровий, хребтовий, дихальний і судинний. Ергономічні вимоги до організації та облаштування робочих місць  користувачів комп’ютерів. Основні вимоги до підбору робочого обладнання (миша, клавіатура, монітор). 

Тема 4. Правові та організаційні питання охорони праці.  Законодавча та нормативна база України про охорону праці.
Закон України від 21 листопада 2002 року «Про охорону праці». Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Типове положення про службу охорони праці. Типове положення про кабінет охорони праці. Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці. Положення про державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці. Охорона життя та здоров’я людини в процесі праці у Загальній Декларації прав людини, прийнятій ООН, і в Законі України “Про охорону праці”.Чинне законодавство про охорону праці. Правила та норми в законодавстві про працю. Відповідальність адміністрації підприємств і організацій за забезпечення здорових та безпечних умов праці. Охорона праці в Кодексі законів про працю. Заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, направлені на ліквідацію або зниження негативного впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Результати заходів щодо поліпшення умов і охорони праці: зміна умов праці, соціальні, соціально-економічні, економічні. Їх показники та характеристика.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

Основна
1.    Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей В.С. та ін. Основи ергономіки.  – К.: Основа, 2003. – 135 с.
2.    Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навч. Посіб. С.О.Апостолюк, В.С.Джигирей, А.С.Апостолюк та їн. – К.: Знання, 2006. – 215 с.
3.    Боброва-Голикова Л. П. и др. Эргономика и безопасность труда. – М.: Машиностроение, 1985. – 111 с.
4.    Богданович Л. Б. и др. Художественное конструирование в машиностроении. – К.: Техника, 1976. – 183 с.
5.    Власов А. Ф. Цвет и его безопасность труда. – М.: Машиностроение, 1970. – 85 с.
6.    Волобаев А. М. Художественное конструирование. Цвет и функциональная окраска машин. – М.: МЛТИ, 1981. – 56 с.
7.    Геслер В. М. Основы технической эстетики и эргономи¬ки. – Калинин: КОТКАЗПИ, 1974. – 263 с.
8.    Глазычев В. И. Вопросы технической эстетики. – Вып. 2. – М.: Искусство, 1970. – 336 с.
9.    ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования. – М.: Изд. стандарт, 1981. – 14 с.
10.    ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. – М.: Изд. стандарт, 1976. – 11 с.
11.    Джигирей В. С, Жидецъкий В. Ц. Безпека життєдіяльнocтi. – Л.: Афіша, 1999. – 254 с.
12.    Дунаевская Т. А. и др. Размерная типология населения с ос¬новами анатомии и морфологии. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 180 с.
13.    Жидецъкий В. П., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. – Л.: Афіша, 2000. – 341 с.
14.    Жидецъкий В.Ц. Охорона праці користувач1в комп'ютерів. – Л.: Афіша, 2000. – 176 с.
15.    Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллинн: Валгус, 1981. – 107 с.
16.    Краков С. В. О цветовой адаптации глаза: В 8 т. – Т. 8. – М.: Медизд., 1950.
17.    Кремер К. Рабочие органы: Пер. с нем. – М.: ВНИНТЭ, 1972. – 78 с.
18.    Методические рекомендации по использованию антропометрических данных при конструировании производственного оборудования. – М.: ВУНИНОТ ВЦСПС, 1982. – 40 с.
19.    Методические рекомендации по оценке соответствия про¬изводственного оборудования эргономическим требованиям. – М.:ВУНИНОТ ВЦСПС, 1982. – 59 с.
20.    Михайлов Ф. А. Оптимизация интенсивности труда при автоматизации  производства. – Соц. Труд. – 1982. – № 11.
21.    Навакаттян О. О. та ін. Охорона праці користувачів комп'ютерних відеодисплейних терміналів. – К.: Охорона праці, 1997. – 400 с.
22.    Никитин Л. И., Щербаков А. С. Охрана труда в лесном хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М.: Лесная промышленность, 1985. – 351 с.
23.    Охорона праці в Україні. Нормативна база. (2-ге вид.). – К.: КНТ, 2006. – 420 с.
24.    Применение эргономических требований НОТ при проектировании оборудования: Межотраслевые методические рекомен¬дации. – М., 1982.
25.    Производственная эргономика / Под ред. С. И. Горшкова. – М.: Медицина, 1979. – 312 с.
26.    Рабкин Е.Б. и др. Руководство по рациональному цветовому оформлению. – М.: Транспорт, 1974.
27.    Справочник по инженерной психологии / Под ред. Б. В. Ломова. – М.: Машиностроение, 1982. – 218 с.
28.    Техническая эстетика: Справочные материалы для инже¬нерно-технических работ. – Новосибирск: ЦБТИ, 1976. – 186 с.
29.    Чернышова О. Н. Эргономические основы проектирования рабочих мест. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 85 с.
30.    Шмид М. Эргономические параметры: Пер. с ческ. яз. /Под ред. В. М. Муципова. – М., 1980. – 44 с.
31.    Эргономика: Принципы и рекомендации: Методич. руковод. – М.: ВНИНТЭ, 1981. – 276 с.
32.    Эргономическая оценка стационарного производственного оборудования. Порядок и методы оценки: Методические указа¬ния ССЭТЭ. – М.: ВУНИНОТ ВЦСПС, 1981. – 71 с.

Додаткова:
1.    Бакка М.Т., Редчиць В.С., Сивко В.Й. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посібник .- Житомир:РВВ ЖІТІ, 1997.- 340 с.
2.    Безопастность жизнедеятельности. Производственная безопастность и охрана труда/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др.: Учебное пособие для студентов средних спец. Учеб. заведений. – М. : Высшая школа, 2001.- 431 с.
3.    Безопастность жизнедеятельности: Учебник/ Под ред. проф. Э.А.Арустамова.–  2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд. дом “Дашков и К”, 2000.- 678 с.
4.    Безопастность жизнедеятельности : Учебник для студентов средних спец. Учеб. заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов,   А.Ф. Козьяков и др. ; Под общ. Ред. С.В. Белова.- 2-е изд., испр. и доп.-М. : Высшая школа, 2002.- 357 с.
5.    Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / М.П. Купчик, М.М. Яцюк, О.П. Слободян та ін.; За ред М.П. Купчика, М.М. Яцюка.- К. : НУХТ, 2004.- 371 с.
6.    Безпека життєдіяльності : Навч. посібник / За ред. В. Г. Цапка –   2-ге видання, перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2003.- 397 с.
7.    Беляев В.В. Охрана труда на предприятиях мясной и молочной  промышленности.- М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982.- 288 с.
8.    Відповідальність за злочини проти безпеки виробництва: Кримінальний кодекс України. Витяг // Охорона праці.- 2006.- № 2.
9.    Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навч. посібник.- К. : МАУП, 2002.- 232 с.
10.    Державний реєстр нормативно- правових актів з охорони праці//Охорона праці.- 2006. - № 9.- Біб-ка спеціаліста.
11.    Долин П.А. Справочник по технике безопастности.- М. : Энергоиздат, 1982.- 800 с.
12.    Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник.- 2-ге вид., доп.- К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003.- 268 с.
13.    Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для дистанційного навчання. – К. : Ун-тет “Україна”,2005.- 264 с.
14.    Жєлібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. Є.П. Жєлібо. – 4-те вид.-К. : Каравела, 2005. – 344 с.
15.    Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.- Львів, Афіша, 2002. –320 с.
16.    Законодавство України про охорону праці ( у трьох томах).- Т. 1.-К., Поліграфкніга, 1995. – 558 с.
17.    Законодавство України про охорону праці (у трьох томах).- Т. 2.-К., Поліграфкніга, 1995.- 384 с.
18.    Законодавство України про охоронук праці (у трьох томах).-Т.3.-К., Поліграфкніга, 1995. – 576 с.
19.    Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2004. – 880 с.
20.    Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посібник.- Суми, Вид-во “Університетська книга”, 2001.- 339 с.
21.    Коваль В.І., Скороходов В.А. Управління охороною праці в промисловості: Навч. посібник. – К., ВД “Професіонал”, 2005.- 448 с.
22.    Кодекс законів про працю України : Затверджено Законом Української Радянської Соціалістичної Республіки від 10 грудня 1971 р. № 322- УШ. Із змінами. Витяг// Охорона праці.- 2006, № 4.- С. 2-7.
23.    Комков Б.Д., Галкина А.В., Теплов А.Ф. Справочник по охране труда на хлебопекарных и зерноперерабатывающих предприятиях. – М.: Колос, 1981.- 319.
24.    Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник.- 5- те вид., стереотипне.- Львів, львів. Банк. Ін-т НБУ; К., Т-во “Знання”, КОО. 2002.- 186 с.
25.    Методичний посібник з питань експлуатації та застосування вогнегасників/ Присяжнюк Л.А., Білкун Д.Г., Баленко К. та ін.- К.: Основа, 1997.- 149 с.
26.    Миленький М. Колективний договір підприємства : його роль і значення у вирішенні проблем охорони праці./ М. Миленький//Охорона праці.- 2005.- № 4.- С.34-36.
27.    Навакатікян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів: Навч.- методичний посібник.- К.: 1997.- 400 с.
28.    Наказ про затвердження рекомендацій щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві : Затверджено Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій від Наслідків Чорнобильської катастрофи від 27.06. 2006 р. № 398//Охорона праці.- 2006.- № 8.-Біб-ка спеціаліста.
29.    Науково-практичний коментар до Закону України “ Про охорону праці”.- К.: Основа, 1996.- 528 с.
30.    Никитин В.С., Бурашников Ю. М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1991. – 350 с.- (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).
31.    Нове в розслідуванні, обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Охорона праці.- 2005.- № 1.- С. 35-38.
32.    Осокин В.В., Селезнева Ю.А. Охрана труда на предприятиях пищевых производств: Учебное пособие.- Донецк : Дон ГУЭТ, 2005. – 146 с.
33.    Осокин В.В., Сорока И.В., Жидков В.В. Охрана труда в торговле: Учебник для студентов торгово- экономич. и коммерческих вузов. – Донецк : ДГКИ, 1997.- 203 с.
34.    Охрана труда в электроустановках : Учебник для вузов / Под ред. Б.А. Князевского.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоиздат, 1983.- 336 с.
35.    Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізологічні аспекти) .Практичні заняття : Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000.- 239 с.
36.    Покажчик до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці // Охорона праці.- 2007.- № 1.- Б-ка спеціаліста.
37.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 р. № 616. Із змінами. // Охорона праці.- 2006.- № 5.- Б-ка спеціаліста.
38.    Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.- К., 1999.- 111 с.
39.    Про єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці : Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31 березня 1994 р. № 27.//Охорона праці.- 2006.- № 7.- Б-ка спеціаліста
40.    Сегеда Д.Г., Дашевский В.И. Охрана труда в пищевой промышленности.- М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983.-344 с.
41.    Справочник по охране труда на промышленном предприятии/К.Н. Ткачук, Д.Ф. Иванчук, Р.В. Сабарно, А.Т. Степанов.- К. ; Техника, 1991.- 285 с.
42.    Типове Положення про службу охорони праці: Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11. 2004 р. № 255// Охорона праці.- 2006.- № 1.- Б-ка спеціаліста.
43.    Чарва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник.- К. : Атіка, 2001.- 304 с.
44.    Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник.- Львів.-Вид-во “Бескид-Біт”, 2005. – 304 с.
45.    Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник.- К.:нтр навч. літ-ри, 2005.- 320 с.
46.    Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник.- К.: ВД “Професіонал”. 2004.- 560 с.

Викладацький склад

РАДЗИНЯК ТЕТЯНА ІВАНІВНА – к.філос.н., асистент кафедри філософії.

Методика викладання та методи навчання

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення, електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;, навчально-методична, першоджерельна література з навчальної дисципліни.

Оцінювання

Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, термінологічний диктант, письмові завдання (есе, резюме т.ін.), практичні завдання, аналіз першоджерел, захист практичних завдань, захист індивідуального навчально-дослідного завдання, виконання індивідуального науково-творчого завдання.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік, іспит).

Форми контролю: Поточний контроль: усна відповідь на семінарському занятті, доповідь, доповнення, участь у дискусії, додаткове питання, захист рефератів, опрацювання першоджерельної літератури, написання есе, твору-роздуму, проблемного завдання, письмових завдань, резюме; розв’язування тестових завдань та термінологічний диктант; модульна контрольна робота, підсумкова перевірка конспектів першоджерел. Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterѕНО@Съ chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.