Оновлено
2020-07-21
08:36

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: ГерменевтикаШифр дисципліни: 7.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни
Програма з курсу «Основи герменевтики» відповідає навчальному плану підготовки фахівців з філософії та релігієзнавства.
Курс «Основи герменевтики» є необхідною складовою частиною вивчення гносеології, епістемології, феноменології, філософії мови, риторики, гомілетики, філософії науки, культурології, соціології культури, теорії інтерпретації та масових комунікацій. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні фахівцям з філософії та релігієзнавства для проведення наукових досліджень.
Курс «Основи герменевтики» розрахований на студентів 4 курсу філософсько - теологічного факультету, напрям підготовки філософія , релігієзнавство.
Мета, завдання, значення курсу: теоретична підготовка студентів у галузі філософських та релігієзнавчих досліджень, вироблення навичок наукової роботи, вивчення герменевтичного феномену, ознайомлення з головними інтелектуальними дискусіями в історії Європи у філософському, публічному та масово-комунікаційному контекстах. Важливими завданнями є набуття студентами широкого читацького досвіду, вміння користуватися філософсько-критичними концепціями для досягнення розуміння та формування власної точки зору.
В результаті вивчення курсу студент повинен
Знати:
•    теоретичні основи теорії інтерпретації в історичній ретроспективі
•    сучасні здобутки філософської герменевтики
•    основи комунікативної філософії
Вміти:
•    користуватися філософськими концепціями у полемічному контексті;
•    формувати й відстоювати власну точку зору;
•    критично мислити й оцінювати будь-які джерела па повідомлення;
•    знаходити порозуміння і взаєморозуміння;
•    розуміти та інтерпретувати тексти.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
1. Поняття герменевтики.
Багатоаспектність визначення герменевтики; три рівні інтерпретації тексту; герменевтика і філософія; питання діалогу; закономірності змін естетичних мод; взаєморозуміння порозуміння; можливість і потреба діалогу у контексті глобалізації: ідентичність і справедливість.

2. Перші системи інтерпретації.
Методологічне значенні перших систем інтерпретації; традиція Сходу і Заходу; кабалістика; герменевтика у Давній Греції; давньоєврейська екзеґетика; християнська
герменевтика; Св. Авґустин: внутрішнє слово; І. Лойола: дві технології розуміння.

3.Романтична герменевтика
Ф. Шлайєрмахер; В. Дільтай; інтерпретація як мистецтво; правила інтепретації; герменевтичне коло; описова психологія; історизм і біографізм; заперечення свавілля інтерпретатора.

4. Феноменологія
Е. Гуссерль; заперечення релятивізму і психологізму; трансцендентальна  суб'єктивність; поняття феномену; редукція; аподиктична і неаподиктична очевидності; інтенціональність; феноменологічні методології.

5.Філософська герменевтика
 Г.-Ґ. Гадамер; П. Рікер; політична біографізація філософії; онтологія як феноменологія; Dasein, поет і філософ; теорія мистецтва розуміння; конфлікт інтерпретацій; герменевтичний
феномен; герменевтичне коло; мова і плідна розмова; український контекст (Г.Сковорода, Д. Чижевський)

6. Есеїзм та Есеїстка
М. Аврелій; М. Монтень; Б. Паскаль; есеїст як активний читач; герменевтика стилю; інтерпретація між модернізмом і постмодернізмом; український контекст (вістниківці, Е.
Пашковський, Т. Возняк, В.Цибулько).

7. Герменевтичні методології
Психоаналіз (З. Фройд; К.-Ґ. Юнґ; А. Берґсон; Ґ.Башляр; Ж. Лакан; В.Франкл); фемінізм; екзистенціалізм (С.К'єркеґор, Ж.-П. Сартр, А.Камю, Ґ. Марсель, Е.Гемінґвей); структуралізм (В. Пропп, К. Леві-Строс, Ю. Лотман, Р.Барт); література як герменевтика.

8. Постмодернізм. Постструктуралізм
Ж. Дерріда; М. Фуко; Х.-Л. Борхес; філософія нюансів, філософія «на межі»; деконструкція, граматологія, бінарні опозиції, метанаративи, розсіяння; археологія знань, дискурсивні практики, опір владі; ексектизм як естетизм; Я. Дашкевич: постмодернізм 1 і 2.

9. Герменевтична практика.
Феномен Європи; життя як розмова; стереотипи і передсудження; діалог (слухати і чути, міжнаціональний діалог); переклад; навчальна методологія; есеїстка

10. Філософська герменевтика і критична теорія: полемічні наголоси
К.-О.Апель; Ю.Габермас; герменевтична розмова і масові комунікації; неомарксизм протии традиції; політкоректність як філософський аргумент; глобальнее взаєморозуміння і порозуміння;  метаетика і консенсусна мораль; сучасні європейські та українські реалії («правий»Габермас, постпомаранчеві реалії)
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

1. Августин Бл. Беседы души с Богом. - Москва, 2006.
2. Августин Бл. Об учителе // О бессмертии души. - Москва, 2004.
3. Августин Бл. Энхиридион или о вере, надежде и любви. - Киев, 1996.
4. Августин Св. Сповідь. - Київ, 2007. Основи. - 319 с. - С. 234.
5. Аврелій М. Наодинці з собою. Роздуми. - Львів, 2007.
6. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. - Львів, 2002.
7. Аристотель. Сочинения: В 4 т. - Москва, 1978. - Т. 2.
8. Богачов А. Передісторія філософської герменевтики // Наукові записки НаУКМА. -Т. 18, 2000.
9. Верклер Г. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. - 1995.
10. Возняк Т. Тексти та переклади. - Харків , 1998.
11. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. - Львів, 2000.
12. Ґадамер Г.-Ґ. Вірші і розмова. - Львів, 2002.
13. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика.- Київ, 2001.
14. Ґадамер Ґ.-Г. Істина і метод. - У 2-х томах. - Т.1. - Київ, 2000. Квіт С. Основи герменевтики. - Київ, 2003.
15. Ґадамер Ґ.-Г. Істина і метод. - У 2-х томах. - Т.2. - Київ,
16. Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. - Минск, 2007.
17. Гайдеґґер М. Вечірня розмова в таборі для військовополонених // Українські проблеми. - № 1, 1998.
18. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. - Львів, 2007.
19. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. - Минск-Москва, 2000.
20. Дашкевич Я. Постмодернізм та українська історична наука // Українські проблеми - № 1-2Б 1999.
21. Де Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців. - Львів, 1998.
22. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформациию. - Москва, 2000.
23. Дильтей В. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии // Вопросы философии. - № 5, 1995.
24. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. - № 4, 1988.
25. Дильтей В. Описательная психология. - СПб., 1996.
26. Дильтей В. Собрание сочинений в 6 т. - Т. 1: Введение в науки о духе. - Москва, 2000.
27. Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. - Т. 3. Построение исторического мира в науках о духе. - Москва, 2004.
28. Дильтей В. Сущность философии. - Москва, 2001.
29. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология ХХ век. - Москва, 1995.
30. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія: течії i
напрямки. Хрестоматія. - Київ, 1996.
31. Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. - Київ, 1999.
32. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. - Москва, 1998.
33. Квіт С. Виміри філософської герменевтики // Слово і час.№ 5, 2007.
34. Квіт С. Герменевтика як непідвладність // Слово і час. - № 12, 2005.
35. Квіт С. Герменевтика. - Київ, 2005.
36. Квіт С. Герменевтичні підстави розмови // Слово і час. - № 6, 2008.
37. Квіт С. Есеїстичний семінар. -Київ, 2004.
38. Квіт С. Ігнатій Лойола: сила уяви як філософська герменевтика // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - Т. 98, 2009.
39. Квіт С. Література вогняних меж в есеїстиці Дмитра Донцова // Донцов Д. Літературна есеїстика. - Відродження: Дрогобич, 2010.
40. Квіт С. Основи герменевтики. - Київ, 2003.
41. Квіт С. Філософська герменевтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії // Той, хто відродив Могилянку. Збірник на пошану В'ячеслава Брюховецького. - Київ, 2007.
42. Лильо Т. Глобалізація комунікаційного простору і процеси національної ідентифікації у посткомуністичному світі. - Київ. 2001.
43. Монтень М. Проби. - У 3-х томах. - Т. 1. - Київ, 2005.
44. Монтень М. Проби. - У 3-х томах. - Т. 2. - Київ, 2006.
45. Монтень М. Проби. - У 3-х томах. - Т. 3. - Київ, 2007.
46. Паскаль Б. Думки. - Київ, 2009.
47. Платон. Держава. - Київ, 2000.
48. Платон. Діалоги. - Київ, 1995.
49. Платон. Сочинения: В 4 т. - Москва, 1990. - Т. 1.
50. Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид: Сочинения: В 4 т. - Москва, 1978. - Т. 2.
51. Праці Ж. Дерріди, М. Фуко, Х.-Л. Борхеса.
52. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - Москва, 1995.
53. Фізер І. Постмодернізм: post / ante / modo. - Наукові записки НаУКМА. Філософія. - № 4, 1998.
54. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. - СПб, 2001. Хабермас Ю. Вовлечение Другого. -СПб, 2001.
55. Хайдеггер М. Бытие и время. - Москва, 1997.
56. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. - Москва, 1993.
57. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. - Москва, 1993.
58. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - Москва, 1991.
59. Хейзинга Й. Homo Ludens. - Москва, 1992.
60. Хейзинга Й. Осень Средневековья. - Москва, 1988.
61. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. - 1989-1991.
62. Augustine. On Christian Doctrine. - Dover Publications, Ins.: New York. - 2009.
63. Augustine. The Trinity. - Catholic University of America Press, 1963.
64. Bruns G. Hermeneutics Ancient and Modern. - New Haven, 1992.
65. Crusius T. A Teacher's Introduction to Philosophical Introduction. - NCTE Teacher's Introduction Series, Urbana, 1991.
66. Doty W. Hermes Guide of Souls // Journal of Analytical Psychology. - Vol. 23, 1978.
67. Grondin J. Gadamer's Hope // Renascence 56.4 (Summer, 2004).
68. Grondin J. Introduction to Philosophical Hermeneutics. - Yale University Press, New Haven and London, 1994.
69. Grondin J. Sources of Hermeneutics. - 1995, State University of New York Press, Albany.
70. Ignatius de Loyola. Powers of Imagining. A Philosophical Hermeneutics of Imagining through the Collected Works of Ignatius de Loyola with a Translation of These Works.
71. Kvit S. Mass Communications of an Independent Ukraine in the Context of Normative Theories and as an Evidence of Modernization Theory. - Working Papers of the Institute for Broadcasting Economics at the University Of Cologne, # 273, 2010.
72. Kvit S. Saint Augustine's Hermeneutical Universalism // Kyiv-Mohyla Journal. Philosophy. V. 1, 2010.
73. Moules, N. Hermeneutic inquiry: paying heed to history and Hermes - An ancestral, substantive, and methodological tale // International Journal of Qualitative Methods 1 (3), 2002, Article 1.
74. Palmer R. Hermeneutics. Northwestern University Press, Evanston, 1969.
75. Risser J. The Imaging of Truth in Philosophical Hermeneutics // Phenomenology, Interpretation and Community. -Ed. by L.Langsdorf, S.Watson, E.Bower. - State University of New York Press, Albany. -1996.
76. Schleiermacher F. Hermeneutics and Criticism. - Cambridge University Press, 1998.
77. Teevan D. Philosophical Hermeneutics and Theological Education // Teaching Theology and Religion. - vol. 3, № 2, 2000.
78. The Influence of Augustine on Heidegger. The Emergence of Augustinian Phenomenology. Ed. by Craig J.N. de Paulo. - The Edwin Mellen Press, 2006. - Lewinston-Queenston-Lampeter.
79. Weinsheimer J. Philosophical Hermeneutics and Literary Theory // New Haven and London: Yale University Press, 1991.
80. Wright K. On What We Have in Common: The Universality of Philosophical Hermeneutics // Renascence. 56.4 (Summer 2004).

Викладацький склад

РОМАН ІГОР ОЛЕГОВИЧ – к.філос.н., асистент кафедри філософії.

Методика викладання та методи навчання

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення, електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;, навчально-методична, першоджерельна література з навчальної дисципліни.

Оцінювання

Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, термінологічний диктант, письмові завдання (есе, резюме т.ін.), практичні завдання, аналіз першоджерел, захист практичних завдань, захист індивідуального навчально-дослідного завдання, виконання індивідуального науково-творчого завдання.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік, іспит).

Форми контролю: Поточний контроль: усна відповідь на семінарському занятті, доповідь, доповнення, участь у дискусії, додаткове питання, захист рефератів, опрацювання першоджерельної літератури, написання есе, твору-роздуму, проблемного завдання, письмових завдань, резюме; розв’язування тестових завдань та термінологічний диктант; модульна контрольна робота, підсумкова перевірка конспектів першоджерел. Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster9fwG@–їу®Ўchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.