Оновлено
2020-07-21
08:36

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Історія української культуриШифр дисципліни: 7.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни
 Питання збереження та розвитку української національної культури особливо важливі в умовах реалізації завдань будівництва культури незалежної України. Кожний народ набуває в історії певного досвіду і втілює його в неповторну систему культурних надбань. Культура виступає водночас і як мірило цивілізованості етносу, і як форма та зміст внутрішнього зв'язку поколінь. Процес створення і передавання усього найкращого, формування культурної традиції є своєрідною потребою кожної нації.
Мета курсу “Історія української культури” ознайомити студентів з основними тен-денціями та результатами розвитку української культури від її джерел до сьогодення.
Метою  даного курсу є висвітлення кола питань, що пов`язані з філософським осмисленням
Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
1. Виявити історичні корені національної культури.
2. Висвітлити  становлення й еволюції професійних форм культурної творчості у зв'язку а розвитком традиційної народної культури
3.Проаналізувати головні етапи розвитку української культури.
принцип раціоналізму як теоретичну основу бізнесових відносин.
4. Показати сучасний стан і напрями національно-культурного відродження.
5. Дослідити взаємозв’язок конкретних жанрів професійної діяльності митців із "духом культу¬ри", що пронизує всі її елементи, незважаючи на їхню специфічність і неповторність.
6. Експілкувати екзистенційні та феноменологічні аспекти культурологічної діяльності.
7. Показати зв'язки української культури з античною, візантійською, російською, білоруською, польською, ли¬товською, німецькою, єврейською, вірменською та іншими культурами.
8. Розглянути  українську культуру як єдине ціле в її історичній динаміці, в контексті світової культури та цивілізації.
 
 В результаті вивчення навчальної дисципліни “Філософія бізнесу” студент має набути таких компетенцій:
Знати:
-предметні та методичні засади теорії та історії культури в системі філософського знання;
-історичні контексти генези ключових процесів української культури та їх передумови;
-принципи і форми аналізу української культури основні джерела відомостей про її історію.
-механізми впливу цінностей культури на окрему особистість і соціальні  процеси в цілому;
- головні питання історії української культури, концепції і праці її провідних дослідників;
 
Розуміти:
-специфіку філософського осмислення культурної діяльності;
-людиномірні аспекти культури;
- основні тенденції становлення і розвитку української культури, історичні та політичні контексти;
- історію культури не як певну часову послідовність суто духовних явищ у часі, а як сукупність людських дій і тих соціальних, економічних і духовних течій, що з неперемож-ною силою виявляються в житті людини;
- національну самобутність української культури;
- визначальні тенденцій розвитку української культури;
- впливу української культури на культуру інших народів;
- значення світоглядного елементу в структурі культури особистості;
- вплив культури на вибір народом шляху на перехрестях історії;
- взаємодію трьох сфер культури: побуту, літератури і мистецтва
 
 Уміти:
- Ідентифікувати явища  культури  за їх історичною значущістю;
- Ідентифікувати явища  культури  за їх національною приналежністю;
- Ідентифікувати явища  культури  за їхніми стильовими особливостями та художньою вартістю;
- Аналізувати основні тенденції розвитку  культури  в їх історичній ретроспективі й перспективі
 
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра напряму “філософія”, спеціальності “філософія”.
Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ з урахуванням рекомендацій, що передбачені Європейською кредитно-трансферною системою (ЕСTS).

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасні підходи до понять « культура », «нація», «національна  культура»
- Поняття і сутність культури
- Предмет та основні завдання історії культури
- Функції культури
- Культура і природа
- Структура культури.

Генеза ключових культурологічних понять і концепцій
- Герменевтична концепція культури.
- Специфіка поняття тексту в герменевтиці. Культура як гіпертекст.
- Критика європоцентризму у культурологічній концепції слов’янофілів.
- Цивілізаційна концепція культури.
- Нормативно-ціннісна концепція культури
- Семіотична концепція культури.

Основні джерела відомостей про історію української культури
- Періодизація історії української культури
- Ключові образи та символи української культури
- Основні підручники та джерела історії української культури
- Провідні дослідники історії України та української культури

Комплексна періодизація  історії   української   культури  та української ідентичності
- Джерела формування української культури
- Українська культура як частина світової культури знання
- Питання про походження українців та їхньої культури
- Передслов'янське населення
- Проблема історичної періодизації української культури

Культура Київської Русі
- Християнізація - рушій нових культурних процесів у Київській державі.
- Специфіка художньої культури Київської Русі
- Наукові знання у Київській Русі

Етнокультурні процеси в XIV – середині XVII ст
- Соціально політична та культурна ситуація на українських землях
- Розвиток освіти. Друкарства* Архітектура і мистецтво. Література
- Братський рух та його роль у розвитку української культури.
-Епістемологія в сучасних умовах

Українська культура часів козацько-гетьманської держави(середина   XVII  кінець XVIII ст.)
- Соціально-політична та культурна ситуація на українських землях
- Виникнення козацько-гетьманської держави
- Освіта та наука
- Літописан ня і література
- Архітектура й мистецтво
- Музична і театральна культура

Українська культура початку XX ст.
- Культура Східної та Західної України в часи першої Російської революції
- Діяльність українських урядів у 1917—1921 рр, з розвитку всіх сфер культури
- Початок українізації
- Становище інтелігенції

Українська культура кінця 30-90-х років
- Зміни у становищі культури Західної України після й приєднання до УРСР
- "Радянізація"
 Українська культура в часи ІІ Світової війни та перші повоєнні роки
національно-культурного відродження
- Культура УРСР у період "відлиги"."Шістдесятництво"
- Українська інтелігенція за часів "перебудови"
- Перті роки не залежності
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

1.    Історія української культури XX ст.: У 2 кн. — К., 1993—1995.
2.    Історія українського радянського кіно: У 3 т. — К., 1986.
3.    Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 20—30-х років: соціальний портрет та історична доля. — К.; Едмонтон, 1992.
4.    Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція (20—30-ті роки). — К., 1991.
5.    Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. — К., 1998.
6.    Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921—1939 роки). — К., 1999.
7.    Лавриненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917—1933: поезія, проза, драматургія. — Париж, 1959.
8.    Петров В.П. Діячі української культури (1920—1940): жертви біль¬шовицького терору. — К., 1992.
9.    Попович М.В. Нарис історії культури України. — К., 1998.
10.    Хвильовий М. Україна чи Малоросія? — К., 1993.
11.    Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культу¬ри. — X., 2003.

Список рекомендованих джерел:
1.    Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Ленинград, 1983.
2.    Бойко О.Д. Історія України. Посібник. – К., 1999.
3.    Верига В. Нариси з історії України. – Львів, 1996.
4.    Гатальська С.М. Філософія культури. – К., 2005.
5.    Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.
6.    Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 1996.
7.    Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ віці. – К., 1912.
8.    Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
9.    Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.
10.    Данилюк А.Г. Українська хата. – К., 1991.
11.    Демкович-Добрянський М. Україна і Росія. – Львів., Краків, Париж: ”Просвіта”, 1993.
12.    Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. – 2001.
13.    Забужко О.С. Філософія української ідеї: Франківський період. – К., 1993.
14.    Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1991.
15.    Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ – ХVІІІ ст. – К., 1996.
16.    Історія світової та української культури. Підручник. /В.А.Гречко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко – К., 2002.
17.    Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів,1998.
18.    Історія української культури / За ред.. І. Крип’якевича. К., 1994.
19.    Історія української культури у 5 т. / Александрович В.С., Балушок В.Г. - К., 2003.
20.    Історія української радянської музики: Навч. посіб. – К., 1990.
21.    Історія української та зарубіжної культури. Навч. пос. за ред. С.М. Клапчука та В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.
22.    Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995.
23.    Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. пос. у 3 ч. – Львів 2004.
24.    Культура і побут населення України: Навч. Посібник./ В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.., 1993.
25.    Культурна політика України. – К., 1995.
26.    Культурология. Под ред. Г.Драча. – Ростов-на-Дону.,1999.
27.    Культурология. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. - З-е изд. – М., 2000.
28.    Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х тт., - Спб.,1998.
29.    Культурологія. За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.
30.    Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навч. пос. за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.
31.    Липа Ю.Призначення України. – Львів, 1992.
32.    Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – У 2-х томах.  – К., 1994.
33.    Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. – К., 1989.
34.    Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. К., 1995.
35.    Макаров А.М. Світло українського бароко. – К., 1994.
36.    Міфи України. – К.: Довіра, 2006.
37.    Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. – К., 1985.
38.    Низовський А.Ю. Сто великих чудес України. – К., 2008.
39.    Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.
40.    Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., - 1994.
41.    Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.
42.    Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993.
43.    Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети “Урядовий кур’єр”. – 1999. – 6 травня.
44.    Попович М. Нарис історії культури України: Навчальний посібник. - К., 2001.
45.    Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч.  ХХ ст.): Нариси. – К., 1991.
46.    Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. – К., 1993.
47.    100 найвідоміших українців / За ред.Ю.Павленка. – К., 2005.
48.    Стражный А. Украинский менталитет. – К.: Подолина, 2008.
49.    Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій.- К.: 1993.
50.    Українська культура. Лекції за редакцією Дм.Антоновича. – К., 1993.
51.    Українська та зарубіжна культура. Навч. пос. за ред. М.М. Заковича та ін. – К., 2000.
52.    Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.
53.    Українські замовляння. Упорядник Москаленко М.Н. – К., 1993.
54.    Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.
55.    Хвильовий М. Україна чи Малоросія // Твори: У 2 т. – К., 1991. – Т. 2.
56.    Шевнюк О.О. Культурологія. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К., 2005.
57.    Шевчук В. Козацька держава. – К., 1996.
58.    Шейко В.М., Л.Г. Тишевська. Історія української художньої культури. – Харків, 1999.
59.    Шейко В.Н., Гаврошенко А.А. История художественной культуры. В 5 ч. Учебник для вузов. – X.,1988.
60.    Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Україна. Наука. Культура. – К., 1991.

Викладацький склад

РОМАН ІГОР ОЛЕГОВИЧ – к.філос.н., асистент кафедри філософії.

Методика викладання та методи навчання
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення, електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;, навчально-методична, першоджерельна література з навчальної дисципліни.
Оцінювання

Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, термінологічний диктант, письмові завдання (есе, резюме т.ін.), практичні завдання, аналіз першоджерел, захист практичних завдань, захист індивідуального навчально-дослідного завдання, виконання індивідуального науково-творчого завдання.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік, іспит).

Форми контролю: Поточний контроль: усна відповідь на семінарському занятті, доповідь, доповнення, участь у дискусії, додаткове питання, захист рефератів, опрацювання першоджерельної літератури, написання есе, твору-роздуму, проблемного завдання, письмових завдань, резюме; розв’язування тестових завдань та термінологічний диктант; модульна контрольна робота, підсумкова перевірка конспектів першоджерел. Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЁ–VЦ@ш»чгchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.