Оновлено
2020-07-21
08:36

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Історія філософії в УкраїніШифр дисципліни: 6.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни
Історія філософії в Україні як філософська дисципліна вивчає розвиток філософської думки в Україні. Завдання, яке вона реалізує, – це відтворення цілісного образу національно визначеного буття філософії як складової частини культури українського народу. Розпочинаючи вивчення історії української філософії, слід враховувати потреби національного відродження, яке визначає особливості сучасного етапу духовного життя українського народу. Звичайно, процес цей характеризує зміни сучасного стану нації, конструктивно спрямовані у майбутнє. Та оскільки йдеться про відродження, то не менш очевидним є органічний зв'язок цього процесу з історичною минувшиною. Адже там, у минулому, зберігається те, що прагнемо відродити у своїй памяті задля утвердження себе як державницької нації. 
Програма укладена для студентів другого курсу філософського та релігієзнавчого відділень філософсько-теологічного факультету. В методичному плані вона розроблена з врахуванням наступності освоєння студентами навчальних дисциплін.

Мета навчального курсу – дати виклад історії зародження, формування і розвитку української філософської думки як:
а) невід’ємного елемента духовної культури народу;
б) способу осмислення соціально-економічних та духовно-культурних процесів у відповідну історичну епоху;
в) засобу формування провідної верстви народу та української національної ідеї.

Завдання курсу:
•    Визначити місце філософської думки в системі світоглядних настанов українського народу (міфологія, демонологія, християнство);
•    Розкрити взаємозв’язок філософської думки з іншими національними традиціями і цінностями – морально-етичними, педагогічними, естетичними;
•    Показати розвиток української філософської думки в контексті європейських філософських традицій, шкіл і напрямів;
•    Виробити у студентів уміння оцінювати й характеризувати (з позицій української філософії) відповідні історичні події та постаті.

Компетенції якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знати:
-    основні періоди розвитку української філософської думки;
-    основні положення філософських вчень представників професійної української філософії;
-    філософський зміст текстів української культури;
-    обставини розвитку філософської думки в Україні, особливо, складнощі для вільного розвитку критичної думки за умов відсутності держави і політичної еліти.

Вміти:
-    визначати належність того чи іншого діяча культури в історії України, до сфери вивчення української філософії;
-    знаходити філософські ідеї в писемних пам’ятках української культури;
-    аналізувати ключові поняття і концепції української філософії;
-    встановлювати міру незалежності філософії в Україні від зовнішніх (політичних, соціально-економічних тощо) факторів її розвитку;
-    порівнювати ідеї українських мислителів із висновками західноєвропейських філософів.

Розуміти:
-    важливість вивчення історії філософії в Україні для розвитку української національної ідеї і збереження України;
-    значення впливу античних, середньовічних і новочасних філософських вчень на розвиток української філософської думки;
-    потребу розвитку української філософської термінології.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ДО ХІХ СТ.

Особливості визначення предмету історії філософії в Україні
Предмет, метод і значення історії української філософії. Історія української філософії як чинник розвитку національної самосвідомості та культури. Основні методологічні засади аналізу історико-філософського процесу в Україні. Історія філософської думки в Україні як складник загального українознавства. Філософія в Україні та українська філософія. Проблема періодизації історико-філософського процесу в Україні. Історія філософської думки в Україні в контексті європейських філософських традицій.

Філософські ідеї в культурі Київської Русі
Міфологія та демонологія давніх слов’ян-українців. Цивілізаційні передумови формування філософської думки Русі-України. Християнство як основний чинник становлення філософської думки  Київській Русі. Онтологічні та натурфілософські уявлення діячів культури Київської Русі. „Руська Правда” Ярослава Мудрого як пам’ятка звичаєвого і природного права. „Повчання” Володимира Мономаха та його морально-етичний зміст. Загальні особливості світоглядно-філософських настанов у культурі Київської Русі.

Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець 15 – початок 17 ст.)
Соціально-культурна ситуація в Україні в кінці 15 ст. Особливості поширення ренесансних ідей. Вплив ідей неоплатонізму, ісихазму та „Ареопагітиків” на формування української світоглядно-філософської культури. Українсько-європейський контекст гуманістичних ідей Ю. Дрогобича, П. Русина, Ст. Оріховського та ін. Духовно-культурна роль і значення філософських ідей діячів Острозького культурно-освітнього центру. Філософія („любомудріє”) як реалізація любові до Бога. Роль полемістів в утвердженні самобутності українського християнства. Іван Вишенський та його орієнтація на візантійські й давньоруські традиції.

Розвитку філософської думки в Україні в ренесансну і барокову добу.
Києво-Могилянська академія як осередок професійної філософії
Православні братства і колегії та поширення ними філософських ідей, захист ними духовних цінностей українського народу. Києво-Могилянська академія як центр професійної філософії. Зв’язок філософських курсів Академії з досягненнями європейської філософії. Натурфілософська проблематика у філософських курсах професорів Академії. Логіка і теорія пізнання в академічних курсах. Висвітлення сутності людини та історії. Морально-етична та релігійна проблематика.

Філософія Григорія Сковороди
Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди. Особливості філософської та життєвої позиції. Сковорода як український рапсод. Визначальні принципи філософського вчення. Учення про дві натури. Учення про три світи. Біблія як символічний світ. Біблійно-міфологічна символіка і герменевтика Г.Сковороди. Самопізнання як богопізнання. Концепція природовідповідної праці. Філософія серця. Місце філософії в досягненні щастя. Значення філософії Г.Сковороди в розвитку світоглядних та гуманістичних ідей в українській культурі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТ.

Просвітницькі та романтичні ідеї у філософській думці України (кінець 18 ст. – перша чверть 19 ст.)
Філософська культура України кінця 18 – першої чверті 19 ст. Основні джерела поширення ідей французького та німецького Просвітництва. Енциклопедична філософія Якова Козельського. Ідеї французької та німецької філософії у вченні Я.Козельського.  Теорія природного права та договірного походження держави. Основний зміст філософських та правничих ідей у творах та університетських курсах П.Лодія. Роль представників німецької філософії (Й.Б.Шад) в поширенні філософських ідей. Роль М.Гоголя в утвердженні філософсько-романтичних ідей в Україні.

Київська релігійно-філософська школа та її найвидатніші представники. Філософія Памфіла Юркевича
Основні передумови і принципи формування Київської релігійно-філософської школи. Поширення ідей філософії І.Канта і Ф.Шеллінга в Київській школі. Роль філософії в житті суспільства в Й.Міхневича. Співвідношення філософії та релігії. Вплив німецької класичної філософії на творчість О.Новицького та С.Гогоцького. Основні ідеї філософії П.Юркевича: дух і свідомість; учення про ідею; особливості процесу пізнання; філософія серця. Знання і віра як запорука духовного поступу.

Кирило-Мефодіївське товариство і розробка філософії української національної ідеї. Філософсько-лінгвістичне вчення О.Потебні
Соціально-економічні та духовно-культурні передумови формування філософії національної ідеї в європейських країнах. Світоглядно-культурне спрямування діяльності Кирило-Мефодіївського товариства: загальнослов’янська та українська ідея. М.Максимович про роль і функцію філософії. Вплив ідей М.Максимовича на формування діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. М.Костомаров та його „Книга буття українського народу”. „Дві російські народності”. „Україноцентричність” ідей П.Куліша. Творчість Т.Шевченка як „філософія трагедії” українського народу. Вплив ідей Кирило-Мефодіївського товариства на формування світогляду й наукових інтересів О.Потебні. Проблема історії та філософії мови. Мова як діяльність духу. О.Потебня і німецька філософсько-лінгвістична школа (В.Гумбольдт, Г.Штайналь та ін.). Учення О.Потебні про зовнішню і внутрішню форму слова. Мова як ознака єдності народу і вираження національної свідомості.

Соціально-філософські погляди представників громадівського руху
Соціально-історичний зміст громадівського руху в Україні. Основні ідеї соціальної філософії М.Драгоманова. Просвітницьке спрямування і морально-етична проблематика соціальної філософії М.Драгоманова. Ідея громадівського соціалізму. Історіософія М.Драгоманова. „Молода Україна”. Історіософські ідей Т.Зіньківського. Екзистенційно-художній характер філософських пошуків І.Франка. Етико-антропологічне розуміння філософських проблем. Проблема героя, особистості і народу. Ідея суспільного поступу. Співвідношення свідомого і несвідомого в поетичній творчості.

Духовно-академічна філософія в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.
Особливості розвитку академічної філософії в Україні. Вплив європейського позитивізму. В.Лесевич: від неокантіанства до емпіріокритицизму. „Панпсихізм” О.Козлова. „Синехологічний спіритуалізм” О.Гілярова. Неокантіанство Г.Челпанова. Філософія і теорія пізнання М.Грота. Психологізація філософії в творчості В.Зеньківського. Релігійно-теїстичні тенденції в академічній філософії в Україні.

Філософські ідеї у творчості діячів української культури початку 20 ст.
Особливості соціально-економічної та духовної ситуації в Україні в перші десятиліття 20 ст. І.Франко про завдання нової української молоді. Науково-філософський ідеалізм Б.Кістяківського. Соціологічні погляди Б.Кістяківського. Проблема національного і політичного самовизначення України. Антропокосмізм В.Вернадського. Суспільно-політична позиція В.Вернадського. Історіософська концепція М.Грушевського. Держава чи народ? Морально-етичні засади „конкордизму” В.Винниченка.

Філософія української ідеї в творчості представників української діаспори ХХ ст.
Соціальний і культурний феномен української діаспори. Професійна філософія в українській діаспорі. Д.Чижевський про роль філософії в самоусвідомленні народу. Філософія та особливості української ментальності. Особливості філософії О.Кульчицького. Етно-психологічні та культуротворчі чинники формування української людини. „Українська душа” М.Шлемкевича. Інтегральний націоналізм Д.Донцова. Держава і нація в історіософській концепції В.Липинського.

Колізії розвитку філософії в радянській і пострадянській Україні
Атеїстична й антинаціональна спрямованість марксистської філософії в СРСР. Філософія як ідеологія й апологетика політичного режиму. Згубна роль офіційної філософії в долі української культури та її діячів у 20-х – 30-х роках 20 ст. Особливості функціонування і роль академічної (офіційної) філософії в Україні: боротьба з „українським буржуазним націоналізмом”; боротьба з „уніатською церквою”; критика „релігійного сектантства” та сіонізму; формування „нової спільноти – совєцький народ”; формування „комуністичного світогляду”. Марксистська філософська спадщина і переосмислення ролі філософії в українському суспільстві. Філософія і проблема цілісності української культури. Формування нових філософських центрів в Україні. Філософія і завдання формування української національної ідеї. Роль філософії у формуванні громадянського суспільства. Українська філософська думка в контексті європейської та світової філософії.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

1.    Багалій Д.  Український  мандрований  філософ  Григорій  Сковорода. –  К.,1992.
2.    Балан Ф., Кордан Б., Кравченко Б. Зарубіжні  українці. – К.,1991.
3.    Бедрій А. Дмитро  Донцов // Сучасність. – 1993. - № 11.
4.    Бетко І. Філософська    поезія  Куліша // Філософська  і  соціологічна   думка. – 1994. - № 11-12.
5.    Боровський Я.Є. Світогляд  давніх  киян. – К.,1992.
6.    Бородій М.К. Данило  Михайлович  Велланський. – К.,1992.
7.    Вернадский В.И. Философские мысли  натуралиста. – М.,1988.
8.    Винниченко В. Твори. – К.,1989. – Т. 1-2.
9.    Вишенський І. Твори. – К.,1986.
10.    Вільчинський Ю. Олександр  Потебня   як  філософ. – Львів, 1995.
11.    Вільчинський Ю. Розвиток  філософської  думки  в  Україні.: Текст  лекцій: У 2-х ч. – Львів,1991.
12.    Возняк Т. „Народження трагедії  з  Духа  музики”  та „Лісова  пісня” чи  Слово – музика – мовчання // Тексти  та  переклади. – Харків, 1998.
13.    Горський В.С. Історія  української  філософії. – К.,2001.
14.    Горский В.С. Философские  идеи  в  культуре  Киевской  Руси ХІ – начала  ХІІ века. – К.,1989.
15.    Грабович Г. Шевченко  як  міфотворець. – К.,1991.
16.    Грабович Джордж. Шевченко, якого не знаємо // Сучасність. –1992.-№ 11.
17.    Грабович Г.  Гоголь і  міф  України. // Сучасність. – 1994. - № 9-10.
18.    Довнар-Запольський М. Церква  і  духовенство  в  домонгольській  Русі // Київська  старовина. – 1993. - № 2.
19.    Донцов Д. Дух  нашої  давнини. – Дрогобич, 1991.
20.    Донцов Д.  Історія  розвитку  української  національної  ідеї. – К.,1991.
21.    Донцов Д. Шевченко і Драгоманов // Дві літератури  нашої доби. – Львів,1991.
22.    Єлістратов С. Серце  як  онтологічна передумова пізнання  дійсності // Філософська  і  соціологічна  думка. – 1995. - № 1-2.
23.    Єфремов С. Історія  українського  письменства (від  початків до  М.Костомарова). – Мюнхен,1989. – Т.1.
24.    Забужко О.С. Філософія    української  ідеї   та  європейський  контекст. – К.,1992.
25.    Забужко О.С. Шевченків  міф  України. – К.,1997.
26.    Іларіон. Слово  про  закон  і  благодать // Київська  старовина.–1992. - №1.
27.    Історія  філософії  України. Хрестоматія. – К.,1993.
28.    Історія  філософії  України. – К.,1994.
29.    Кашуба М.В., Паславський І.В., Захара І.С. Філософія  Відродження  на   Україні. – К.,1990.
30.    Кирило-Мефодіївське   товариство. – К.,1990. – Т. І – ІІІ.
31.    Кістяківський Б.О. Україна  і Росія // Філософська  і  соціологічна  думка. – 1992. - № 1-2.
32.    Кониський Г. Філософські  твори. – К., 1990. – Т. 1-2.
33.    Костомаров М.І. Твори. У 2 т. – К.,1990.
34.    Костомаров М. Слов’янська  міфологія. – К.,1994.
35.    Куліш П. Твори. У 2-х т. – К.,1990.
36.    Кульчицький О. Основи   філософії  і  філософічних  наук. – Мюнхен – Львів, 1995.
37.    Липинський  В. Листи  до  братів- хліборобів. – Нью-Йорк, 1954.
38.    Липинський В. Історико-політична  спадщина  та  сучасна  Україна. – Київ-Філадельфія, 1994.
39.    Лісовий В.С. Політика. Ідеологія. Культура. – К.,1997.
40.    Лук М.І.  Ідея  гуманітарної  науковості   в  працях  представників  української   академічної  філософії. – К.,1994.
41.    Макаров А. Людина Бароко // Сучасність. – 1993. - № 7-8.
42.    Маланюк Є. Нариси  з  історії  нашої  культури. – К.,1992.
43.    Микитась В. Давньоукраїнські  студенти  і  професори. – К.,1994.
44.    Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська  академія. – К.,1990.
45.    Нечуй-Левицький І. Світогляд українського  народу. – К.,1992.
46.    Нічик В.М. Філософія  в  Київській  братській  школі // Філософська  думка. – 1988. - № 2.
47.    Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Л.М. Гуманістичні   та  реформаційні  ідеї   на  Україні. – К.,1991.
48.    Огієнко І. Українська  культура. – К.,1992.
49.    Огородник І.В., Русин М.Ю.  Українська  філософія  в  іменах. – К.,1997.
50.    Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської  думки  в  Україні. – К.,1999.
51.    Огородник В.В., Чорний І.П., Бродецький О.Є.  Основні  риси  та  проблематика  філософії  Відродження. – Чернівці, 2000.
52.    Пам’ятки братських  шкіл   на  Україні (кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.). – К.,1988.
53.    Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель-борець. – К.,1990.
54.    Попович М.В.  Микола   Гоголь. – К.,1989.
55.    Потебня О. Естетика  і  поетика  слова. – К.,1985. 
56.    Потебня А. Мысль  и  язык. – К.,1993.
57.    Потебня А.А. Слово и миф. – М.,1989.
58.    Пріцак О. Історіософія  Михайла  Грушевського // Грушевський М. Історія  України – Руси. – К.,1991. – Т.1.
59.    Прокопович Ф. Філософські твори: У 3-х т. – К.,1979 – 1981.
60.    Сковорода Г.С. Повне  зібрання  творів. – К.,1983.
61.    Сковорода Григорій. Дослідження,  розвідки,  матеріали. – К.,1992.
62.    Українська  душа. – К.,1992.
63.    Українські   гуманісти   епохи  Відродження. – К.,1995. – Т. 1-2.
64.    Ушкалов І.В., Марченко О.В. Нариси  з  філософії  Григорія  Сковороди. – Харків, 1993.
65.    Ушкалов Л. Світ  українського  бароко. – Харків, 1994.
66.    Фізер І.  Психолінгвістична  теорія  літератури  Олександра  Потебні. – К.,1993.
67.    Франко І. Зібрання  творів. У 50 т. – К.,1986.
68.    Хвильовий М.  Памфлети. Твори. У 2 т. – К.,1991.
69.    Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К.,1991.
70.    Чижевський Д.  В’ячеслав  Липинський  як  філософ  історії // Філософська  і  соціологічна  думка. – 1991. - № 10.
71.    Чижевський Д.  Нариси   з  історії  філософії на  Україні. – К.,1992.
72.    Шевченко Т.Г. Повне зібрання  творів. У 12 т. – К.,1989.
73.    Шпет Г.Г. Очерки  развития  русской философии // Сочинения. – М.,1989.
74.    Юркевич  П.Д.  Философские  произведения. – М.,1990.
75.    Юркевич П. Вибране. – К.,1993.
76.    Яворський С. Філософські  твори. – У 3-х т. – К.,1993.
77.    Яременко Є.С.  Мелетій  Смотрицький: життя  і  творчість. – К.,1986.

Викладацький склад

РОШКУЛЕЦЬ РОМАН ГЕОРГІЙОВИЧ – к.філос.н., доцент кафедри філософії.

Методика викладання та методи навчання

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення, електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;, навчально-методична, першоджерельна література з навчальної дисципліни.

Оцінювання

Засоби діагностики: тестові завдання до модулів, перелік питань для самоконтролю та самоперевірки, завдання для самостійної роботи, перелік запитань для самоперевірки виконання самостійної роботи, перелік тематики рефератів, перелік тематики ІНДЗ, перелік залікових запитань до дисципліни.

Методи контролю: усне опитування, усні доповіді, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, письмові завдання (рецензія статі, есе, резюме, аналіз т.ін.), читання першоджерел, захист ІНДЗ, оцінка за ІНДЗ, тестування, залікова співбесіда.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; підручники з загального курсу «Філософія», підручники з курсу «Історія філософії в Україні».

Форми контролю: Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); залік.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterтоvґ@—n»*»chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.