Оновлено
2019-10-03
13:53

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Методика викладання філософських дисциплін у ВНЗШифр дисципліни: 8.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни
Програма укладена для магістрантів філософського відділення філософсько-теологічного факультету.
Мета даного курсу - глибоке і всебічне розкриття ґенези методики викладання філософії та ознайомлення студентів із новітніми формами і методами викладання філософських дисциплін у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Завдання курсу:
•    предметне розкриття цілісності й системності процесів викладання та виховання у навчальному процесі;
•    на базі класичних філософських методів (дедукції, індукції, діалектики) практичне оволодіння сучасними методами  філософського пізнання (феноменологічний, аналітичний, герменевтичний, психоаналітичний та ін.);
•    виявлення та реалізація ефективних шляхів формування методичних вмінь та навиків;
•    формування практичної здатності реалізації студентами наявних у них філософських знань у педагогічній роботі.

Компетенції студентів:
Після завершення вивчення студентами курсу „Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі”, студенти повинні знати основні форми і методи викладання філософських дисциплін у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Розуміти специфіку філософського знання та викладання філософських дисциплін у вищій школі.

Вміти робити порівняльний аналіз вчень представників різних парадигм філософування, використовуючи при цьому різні методи, зокрема, діалектику, герменевтику, феноменологію, психоаналіз та вміти аналізувати філософські тексти.
Вміти застосовувати форми та способи сучасного філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої культури філософування.
Вміти на практиці реалізовувати наявні філософські знання у педагогічній роботі.
Основні формами освоєння курсу - лекції та семінарські заняття.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу
Педагогіка і методика. Сучасні філософсько-методологічні засади систематизації основних предметів навчання і виховання. Моделі систематизації основних предметів навчання та виховання. Моделі спеціаліста та магістра з філософії. Професійно-кваліфікаційні характеристики та державні стандарти освіти.
Гносеологічний зміст методики як науки. Структура методики та її місце в навчальному процесі. Концептуальний апарат методики. Навчання, викладання. Основні принципи методики. Навчальний процес як єдність виховання та викладання. Структурний та функціональний аспекти навчального процесу.
Пріоритет філософії та гуманітарних наук в сучасній вищій школі. Взаємозв’язок змісту та логіки курсу філософії. Програма курсу як основа навчального процесу. Співвідношення базових та авторських програм курсів з філософії. Викладання філософії і специфіка вузу (факультету).


Тема 2. Філософське знання: соціокультурний та методичний аспект
Сутність і типологія знання. Феномен філософського знання. Філософія як специфічний вид пізнання. Культуротворча та людинотворча функції філософії. Формування філософської культури особистості.
Принциповий історизм філософського знання. Логічні та історичні принципи класифікації філософських систем. Провідні парадигми філософського мислення. „Софійний” та „епістемний” способи філософування.
Плюралізм методологій у сучасній філософії. Постмодерністська філософія.

Тема 3. Система методичного забезпечення навчального процесу
Головні елементи системи методичного забезпечення навчального процесу. Методичний аспект єдності аудиторної та позааудиторної роботи у вивченні при вивченні філософії. Інформаційно-керуючі, коректуючі та контролюючі функції засобів методичного забезпечення. Базовий та супутні рівні системи методичного забезпечення.
Потенціал системи: першоджерельні тексти, підручники, посібники, методичні розробки. Підручник, його структура, та зв’язок з програмою курсу філософії. Критерії визначення якості підручника. Типологія підручників з філософії. Ефективність застосування методичних розробок.

Тема 4. Основні методи викладання філософії у вузі
Методи формування професійних якостей у вищій школі. Критерії педагогічної майстерності. Класифікація методів навчання. Формування типу мислення та мотивація навчання. Принципи та основні характеристики репродуктивного навчання. Принципи проблемного та модульного викладання та засвоєння філософії. Методичний потенціал проблемних ситуацій. Питання як логічна форма визначення проблеми. Аргументація: єдність методологічного, соціального, психологічного та методичного аспектів.

Тема 5. Організація самостійної роботи студентів
Передумови, напрямки та зміст самостійної роботи студентів. Етапи розгортання потенціалу особи: самооцінка, самоосвіта, самовиховання.
Структура вільного часу та самостійна робота студентів. Основні форми самостійної роботи при вивченні філософії. Роль викладача та методичне забезпечення самостійної роботи. Методика складання питань, завдань та вправ. Реферати, творчі завдання. Роль наукових студентських товариств. Олімпіади та конференції з філософії.

Тема 6. Методичний зміст контролю у курсі філософії
Контроль та самоконтроль, їх функції та зміст.
Основні типи, форми та рівні контролю в навчальному процесі. Пріоритетні форми контролю. Поточний, модульний та підсумковий контроль. Екзамен, особливості письмового екзамену. Залік. Роль консультацій, їх типи та структура.

Тема 7. Кафедра філософії як центр навчально-пізнавальної, виховної, методичної та наукової роботи
Основні функції та напрямки роботи кафедри філософії. План роботи кафедри та педагогічне навантаження. Професорсько-викладацький склад. Система аналітично-методичних груп та семінарів кафедри. Рівні організації методичної роботи.
Структура наукової роботи кафедри.
Забезпечення читання спецкурсів з філософії. Особливості роботи з бакалаврами і магістрами, аспірантами та здобувачами.
Підвищення кваліфікації. Основні критерії оцінки роботи викладача.
Позакафедральна робота членів кафедри.

Тема 8. Навчальний план як концепція і закон філософської освіти
Державні стандарти освіти і навчальні плани. Основні характеристики навчальних планів. Структура навчальних планів. Робочі програми і навчальні плани. Якісні та кількісні аспекти навчальних планів. Нормативний аспект навчально-виховного процесу.

Тема 9. Головні тенденції підвищення якості навчального процесу
Гармонізація гуманітарного та технологічного аспектів навчально-пізнавальної діяльності. Проблема гуманітаризації вищої освіти. Філософія сучасної освіти. Діалог культури, науки та технології. Основні вимоги до системи засобів наочності. Класифікація ТЗН.
Потенціал комп’ютеризації, алгоритмізації та інформатизації в інтенсифікації навчального процесу. Принципи побудови комп’ютерних програм у філософії
Філософсько-методологічні основи формування всебічно розвиненої людини сучасної епохи.

Тема 10. Дистанційне навчання
Соціальне підґрунтя дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання. Особливості становлення та функціонування дистанційного навчання у вищій школі.

Тема 11. Методичні засоби формування вмінь та усвідомлення інтелектуального потенціалу
Завдання, вправи і тести. Формування логічного, імовірнісного та креативного мислення. Співвідношення індивідуальних та колективних форм організації діяльності. Основні типи тестів та їх структура.
Комп’ютерні форми використання тестових матеріалів. Тестовий підхід і творча діяльність. Методичні потенції та якість системи методичного забезпечення.
Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

1.    Агацци Э. Человек как предмет философии //Вопросы философии – 1989.- № 2. - с.24-34.
2.    Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.
3.    Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.
4.    Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. – М., 1990.
5.    Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. К., 2001.
6.    Габай Т.В.Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.
7.    Грязнов А.Ф. Феномен аналитической философии в западной культуре ХХ столетия // Вопросы философии. - 1996. - № 4. - С.37-47.
8.    Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.
9.    Ерастов М.П.Методика самостоятельной работы.- М., 1985.
10.    Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004.
11.    Ильясов И.И. Структура процесса учения. - М., 1986.
12.    Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.
13.    Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философские науки – 1991- № 6. С.16-29.
14.    Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора. – М., 1981.
15.    Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.
16.    Лісовий В. Предмет і метод метафізики. Стаття1 // Філософська думка.-2000.-№ 4.-С.118-152.
17.    Лісовий В. А.Предмет і метод метафізики. Стаття 2 // Філософська думка. - 2001.- №2.-С.83-123.
18.    Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. К., 1996.
19.    Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. М.,1992.
20.    Мамардашвили М.К. Из краткого введения в философию// Вопросы философии.- 2000.- №12. - С. 64-73.
21.    Мамардашвили  М.Н. О философии // Вопросы философии. – 1991.- №5.- 3-25.
22.    Методика преподавания философии: проблемы перестройки. – М., 1991.
23.    Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини. - К., 1996.
24.    Після філософії: кінець чи трансформація .- К., 2000.
25.    Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.
26.    Познавательные процессы и способности в обучении. -  М., 1990.
27.    Разин В.И. Общая методика преподавания философии в вузах. - М., 1977.
28.    Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии.-1989.-№ 2. - С.41-50.
29.    Сантаяна Дж. Прогресс в философии. // Вопросы философии. –1992. - №4. – с. 124-131.
30.    Семинарские занятия по философии. - М., 1981.
31.    Смолкин А.М. Методы активного обучения. - М., 1991.
32.    Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984.
33.    Теоретические основы непрерывного образования. - М., 1987.
34.    Туровский М.В., Туровская С.Л. Мифология и философия как формы знания // Филос. науки .- 1991.- №10.- С. 3-20.
35.    Туровский М.В., Туровская С.Л. Предмет философии // Филос. науки.-1991.- № 5.- С. 44-58.
36.    Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичка/. - К., 1994.
37.    Формирование учебной деятельности студентов. - М., 1989.
38.    Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии.-1989.- № 9.- С.116-157.
39.    Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии.-1993.- № 8.- С.113-123.
40.    Чекаль Л.А., Черній А.М. Філософський практикум. – К., 1998.
41.    Шварцман К.А. Философия и воспитание. - М., 1989.
42.    Шопенгауэр А. Введение в философию; Новые паралипомены; Об интересном. Сборник. – Минск, 2000.
43.    Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. М., 1982.
44.    Янарас Х. Нерозривна філософія. Нариси вступу до філософії. - К., 2000.

Викладацький склад

ЗАДУБРІВСЬКА ОРИСЯ МІРЧІВНА – к.філос.н., доцент кафедри філософії

Методика викладання та методи навчання
Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення, електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;, навчально-методична, першоджерельна література з навчальної дисципліни.
Оцінювання
Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, термінологічний диктант, письмові завдання (есе, резюме т.ін.), практичні завдання, аналіз першоджерел, захист практичних завдань, захист індивідуального навчально-дослідного завдання, виконання індивідуального науково-творчого завдання.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік, іспит).

Форми контролю: Поточний контроль: усна відповідь на семінарському занятті, доповідь, доповнення, участь у дискусії, додаткове питання, захист рефератів, опрацювання першоджерельної літератури, написання есе, твору-роздуму, проблемного завдання, письмових завдань, резюме; розв’язування тестових завдань та термінологічний диктант; модульна контрольна робота, підсумкова перевірка конспектів першоджерел. Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); іспит.
До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastervкo,нѕ@…0chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.