Оновлено
2020-07-21
08:36

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Сучасна релігійна філософіяШифр дисципліни: 6.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Сучасна релігійна філософія - напрям новітньої західної  філософської антропології. Як напрям, він сформувалася в Х1Х ст., хоча в західній філософській культурі витоки її сягають раннього християнства. На відміну від філософії релігії та релігієзнавства, які представляють собою науково-теоретичний аналіз сутності релігії і в цьому аспекті є своєрідним зовнішньо-відстороненим поглядом на природу релігії, релігійна філософія прагне розкрити сутність релігії із позиції власної іманентності їй, є її органічною складовою. Така особливість релігійної філософії, яка в обов’язковій формі ґрунтується на феномені  релігійної віри, призводить до певної складності курсу „Сучасна релігійна філософія” як науково-теоретичного осмислення та аналізу релігійно-філософських вчень. Враховуючи великий морально-етичний, ціннісно-смисловий і загалом гуманістичний потенціал сучасної релігійної філософії, даний курс має за мету формування цілісного світогляду сучасної людини, студента, шляхом осмислення унікальних новітніх релігійно-філософських концепцій.
Курс сучасної релігійної філософії конкретизується в низку нормативних завдань:
1.Визначити актуальність та специфіку предмета релігійної філософії в контексті сучасної філософської культури та філософської антропології.
2.Проаналізувати історико-філософські та релігієзнавчо-теологічні витоки філософського напрямку.
3.Розкрити специфіку вихідних ідей, принципів, понять і категорій релігійної філософії.
4.Визначити філософсько-парадигмальні особливості та проблемність методологічних принципів філософського напрямку в системі сучасного філософського знання.
5.Охарактеризувати творчість провідних релігійних філософів.
6.Виявити і проаналізувати основні трансформаційні процеси сучасної релігії, шляхи її модернізації і, відповідно, віддзеркалення їх в
7.Розкрити  спорідненість релігійної філософії з наближеними до неї філософськими напрямками та вченнями.
8.Осмислити гуманістичний потенціал сучасної релігійної філософії для розбудови сучасного ліберально-демократичного українського суспільства.
 
В процесі вивчення навчальної дисципліни “Сучасна релігійна філософія” студент має набути таких компетенцій:
Знати:
- особливості сучасних релігійно-філософських напрямків, вчень його представників;
- актуальність сучасної релігійної філософії;
- особливості сучасної релігійної ситуації – в Україні та світі;
- шляхи модернізації неотомістської філософії;
- унікальність тейярдистського вчення;
- основні тенденції протестантських релігійно-філософських вчень;
- особливості екзистенціалістських релігійно-філософських концепцій;
- французький та американський варіанти персоналізму як релігійної філософії;
- основні російської релігійної філософії.

Розуміти:
- сучасну релігійну філософію як соціокультурний і філософський феномен;
- історико-філософські чинники виникнення релігійної філософії та особливості її розвитку;
- причини дистанціювання релігійної філософії від „чистих” форм філософії та релігії;
- відмінності методології релігійної філософії від методологічних засад філософії та догматичності теології;
- особливості критики представниками релігійної філософії традиційної нерелігійної та атеїстичної філософії;
- особливості релігійно-філософського дискурсу;
- зв'язок та спадковість сучасної релігійної філософії з традиційною релігійною філософією та теологією;
- особливості вчень провідних пост релігійних філософів  – Марітена, Жільсона, Тейяра де Шардена, Муньє, Кіркегора, Ясперса, Бердяєва, Шестова, Соловйова та ін.;
- специфіку гуманістичного потенціалу релігійної філософії;
- основні завдання релігійної філософії в розв`язання сучасних соціальних проблем;
- методологічну особливість релігійної філософії;

Уміти:

- визначити специфіку релігійно-філософського світосприйняття;
- проаналізувати історико-філософські та теологічні передумови релігійної філософії, основні соціокультурні детермінанти Х1Х -  ХХ століть для її формування;
- розкрити метафізичні  чинники в формуванні релігійної філософії;
- обґрунтувати коректність та переконливість релігійно-філософських вчень;
- правильно застосувати релігійно-філософську термінологію та методологію;
- критично оцінити релігійно-філософські вчення;
- визначити основні тенденції формування сучасної релігійної філософії.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ СУЧАСНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ

1.Релігійна філософія як особлива історична форма світогляду.
2. Функції та методологія сучасної релігійної філософії.
3.Основні тенденції розвитку сучасної релігійної філософії в руслі модернізації релігії.
 
ТЕМА 2. РЕЛІГІЙНИЙ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ
1. Поняття „екзистенціалізму” та його релігійний компонент.
2. Релігійний екзистенціалізм С.Кіркегора.
3. Релігійний екзистенціалізм К.Ясперса.

ТЕМА 3. РЕЛІГІЙНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ
1. Поняття „психоаналізу” в філософсько-антропологічному контексті.
2. Архитипні основи релігійної свідомості.
3. Психоаналітична характеристика християнських догматів.
 
ТЕМА 4. ТЕЙЯРДИЗМ ЯК РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ
1. Методологічні основи еволюціоністського вчення Т.де Шардена.
2. Концепція релігійно-філософського еволюціонізму.
3. Релігійна філософія історії.
 
ТЕМА 5.РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ НЕОТОМІЗМУ ТА НЕОПРОТЕСТАНТИЗМУ
1. Соціокультурні фактори модернізації християнства.
2. Неотомізм як філософська доктрина римо-католицької церкви.
3. Філософія неопротестантизму.
 
ТЕМА 6. РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ ПЕРСОНАЛІЗМУ (2 год.)
1. Персоналізм як напрям новітньої філософської антропології.
2. Французький варіант персоналізму.
3. Північноамериканський персоналізм.
 
ТЕМА 7. РОСІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ (2 год.)
1. Релігійність як домінанта російської ментальності.
2. Релігійний екзистенціалізм Н.Бердяєва.
3. Релігійна філософія В.Соловйова.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

Підручники
1.Буржуазная философия кануна и начала империализма. - М., 1977.
2.Буржуазная философия ХХ века. - М., 1974.
3.Современная буржуазная философия .- М., 1978.
4.Социальная философия и философская антропология. - М., 1995.
5.Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник / Під ред. І.В.Бичка. – К., 1994.
6.Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К., 2001.
7.Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.
8.Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3. – СПб., 1996.
12.Задубрівська О.М., Козьмук Я.Р. Психоаналіз: філософсько-антропологічний аспект. – Чернівці, 2005.
13.Григорьян Б.Т. Философская антропология . – М. 1982.
15. Буржуазная философская антропология ХХ века. - М., 1986.

Христоматії
1.    Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
2.    Сумерки Богов. – М., 1990.

Довідкова література
1.    Философский энциклопедический словарь. – М., 1993.
2.    Современный философский словарь («Религия»).- М., 1996.

Періодичні видання
1.Вопросы философии.
2.Практична філософія.
3.Філософська думка.
4.Философские науки.
5.Логические исследования.

Додаткова література до модулю 1
1.    Кузанский Н. О мире веры //ВФ.- 1992.- № 5.- с. 29-53.
2.    Соловьев Вл. Жизненный смысл христианства //ФН.- 1991.- № 3.- с.51-64.
3.    Войтыла К. Основания этики //ВФ.- 1991.- № 1.- с. 29-60.
4.    Бультман Р. (ФРН). Новый завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия //ВФ.- 1992.- № 11.- с. 71-85.
5.    Гвардини Р. Спаситель в мифе, откровении и политике. Теолого-политические раздумья //ФН.- 1992.- № 2.- с. 132-165.
6.    Бабихин В.В. Философия и религия //ВФ.- 1992.- № 7.- с. 34-44.
7.    Лобковиц Н. Христианство и культура //ВФ.- 1993.- № 3.- с. 71-81.
8.    Ахундов М.Д. Естествознание и религия в системе культуры //ВФ.- 1992.- 12.- с.42-53.
9.    Кураев (о.Андрей). О вере и знании – без антиномий //ВФ.- 1992.- № 7.- с.45-63.
10.    10.Лосева И.Н. Миф и религия в отношении к рацональному познанию// ВФ.- 1992.- № 7.- с. 64-76.
11.    Федотов Г.П. Социальное значение христианства // ФН.- 1991.- № 3.- с.65-98.
12.    Современный философский словарь («Религия»).- М., 1996.
13.    Бичко І.В. Філософія. Курс лекцій.- К.,1994.
14.    Надольний І.Ф. Філософія. Навч. Посібник.- К.,2000.
15.    Киркегор С. Наслаждение и долг.- К., 1994.
16.    Киркегор С. Болезнь к смерти //Этическая мысль.- М., 1990.- с. 361-470.
17.    Киркегор С. Страх и трепет (фрагменты) // Филос. науки.- 1991.- № 6.- с.116-127.
18.    Ясперс К. Философская вера //Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.- с.420-508.
19.    5.Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог.-СПб.:Акад.проект,99.-238с.
20.    6.Ясперс К. Ницше и христианство. - М., 1994.
21.    7.Мир Киркегора.- М., 1994. (цикл статей про С.К.).
22.    8.Асмус В.Ф. Лев Шестов и Киркегард // Филос науки.- 1972.- № 4.- с.72-80.
23.    9.Быховский Б.Э. Киркегор.- М., 1972.
24.    10.Гайденко П.П. Трагедия эстетизма: Опыт характеристики миросозерцания Сёрена Киркегора.- М., М., 1970.
25.    11.Долгов К.М. От Киркегора до Камю.- М., 1991.
26.    12.Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма.- М., 1991.
27.    13.Шестов Л. Киркегард - религиозный философ // Киркегор С. Наслаждение и долг.- К., 1994.- с.423-451.
28.    14.Философская энциклопедия.- т.3.- с.128-130.
29.    15.Карл Ясперс и крушение экзистенции //Д.Реале и Д.Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. - В 4-х т. - т.4.- М., 1997.- с.399-404.
30.    16.Гайденко П.П., Богомолов А.С. «Философия существования» К.Ясперса// Современная буржуазная философия. - М., 1978.- с.311-340.
31.    Юнг К.Г.  Ответ Иову. – М., 1995.
32.    Юнг К.Г.  К пониманию психологии архетипа младенца. // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. – с. 119-129.
33.    Юнг К.Г.  Психология  и поэтическое  творчество // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. – с. 103-118.
34.    Юнг К.Г.  Структура психики и процесс индивидуации. – М., 1996.
35.    Юнг К.Г.  Тэвистокские лекции. – М., 1998.
36.    Юнг К.Г. АІОN. Исследование феноменологии самости. – М., 1997.
37.    23. Юнг К.Г. Об   архетипах   коллективного   безсознательного  //  Вопр. философии. – 1988. - № 1. – с. 133-154.
38.    Бубер М.  Ответ на возражение К.Г.Юнга  // М.Бубер. Два образа веры. – М., 1999. – с. 537-540.
39.    Корнеев М.Я. Ведический взгляд на психоанализ З. Фрейда  и  К.Г. Юнга //История современной зарубежной философии. – С.-П., 1997. – с. 443-449.
40.    Левчук Л.Т. Естетичні аспекти “глибинної психології” // Л.Т. Левчук. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К., 1997. – с. 71-90.
41.    Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М., 1987.
42.    Тейяр де Шарден П. Божественная среда.- М., 1992.
43.    Мень А. О Тейяре де Шардене // Вопр. философии.- 1990.- № 12.- с. 89-102.
44.    Пасика В.М. Христианский эволюционазм Тейяра де Шардена // Современная буржуазная философия .- М., 1978.- с.462-478.
45.    Соколов Б.Г. Индивидуальное самоутверждение П.Тиллиха и «коллективное» эволютивное спасение Т.де Шардена // История современной зарубежной философии.- С-П., 1997.- с.248-254.
46.    Гегель Г. Философия религии.- в 2-х т.- т.2.- М., 1976.

Додаткова література до модулю 2

1. Реале Д, Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.- В 4-х т.- т.4.- с.508-518.
2. Современная буржуазная філософия.- М., 1978.- с.407-459.
3. Буржуазная философия ХХ века.- М, 1974.- с. 291-312 (неопротестантизм), с.313-334 (неотомізм), 259-290 (персоналізм).
4. Бультман Р. (ФРН). Новый завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия //ВФ.- 1992.- № 11.- с. 71-85.
5. Гвардини Р. Спаситель в мифе, откровении и политике. Теолого-политические раздумья //ФН.- 1992.- № 2.- с. 132-165.
6. Мунье Э. Персонализм. - М., 1993.
7. Мунье Э. Надежда отчаявшихся  /Мальро, Камю, Сартр, Бернанос/. -М., 1995.
8. Реале Д, Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.- В 4-х т.- т.4.- с.501-508.
9. Современная буржуазная філософия.- М., 1978.- с.407-459.
10. Буржуазная философия ХХ века.- М, 1974.- с. 291-312 (неопротестантизм), с.313-334 (неотомізм), 259-290 (персоналізм).
11. Бердяев Н. О современном национализме // Ф.Н. 1991.-№3.-с.99-104.
12. Бердяев Н. Русская идея // ВФ.-90.-1.-с.77-144. //ВФ.-90.-2.-с.87.-154.
13. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989.       
14. Соловьев В. Жизненный смысл христианства  // ФН.- 1991.- №3.- с. 51-64..
15. Соловьев В. Лекции по истории философии //ВФ.- 89.- 6.- с. – с. 76-137.
16. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание  //ВФ.-1991.№1. с. 160-165.
17. К исследованию жизни и творчества  Вл.Соловьева  // В.Ф. – 1991.- №2.- с. 136-150.
18. Карасев Л.В.  Русская идея  (символика и смысл) //ВФ. – 92. – 8. – с. 92 – 104.
19. Россия и Запад: взаимодействие культур // ВФ. – 92. - №6. – с. 4,9,12.

Викладацький склад

КОЗЬМУК ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ – к.філос.н., доцент кафедри філософії.

Методика викладання та методи навчання

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до практичних занять.

Оцінювання

Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, термінологічний диктант, письмові завдання (есе, резюме т.ін.), практичні завдання, аналіз першоджерел, захист практичних завдань, захист індивідуального навчально-дослідного завдання, виконання індивідуального науково-творчого завдання.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік, іспит).

Форми контролю: Поточний контроль: усна відповідь на семінарському занятті, доповідь, доповнення, участь у дискусії, додаткове питання, захист рефератів, опрацювання першоджерельної літератури, написання есе, твору-роздуму, проблемного завдання, письмових завдань, резюме; розв’язування тестових завдань та термінологічний диктант; модульна контрольна робота, підсумкова перевірка конспектів першоджерел. Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterҐЏf@Пй5¶‰*chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.