Оновлено
2020-07-21
08:36

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Філософія і моваШифр дисципліни: 6.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс «Філософія і мова» розроблений для студентів третього курсу філософсько-теологічного факультету з урахуванням наступності освоєння студентами фундаментальних дисциплін, а також фахових дисциплін, передбачених робочими навчальними планами для студентів.
Метою навчального курсу є окреслення головних уявлень з приводу проблеми мови як екзистенційно-онтологічної проблеми в межах різних концептуально-теоретичних підходів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасної західної соціокультурної парадигми та сучасної філософії, яка би для них, майбутніх спеціалістів, розкривала максимальні теоретичні та практичні перспективи їх фахової самореалізації в процесі європейської самоідентифікації України.
Вивчення дисципліни здійснюється протягом одного семестру. Учбовий процес охоплює: лекційні заняття; семінарські заняття; самостійну роботу студентів; індивідуальні та групові консультації; різноманітні види контролю знань, умінь і навичок студентів; додаткові види роботи студентів: написання та захист реферату, здійснення науково-пошукової роботи, написання твору-роздуму на світоглядні теми, есе, прочитання першоджерела з філософії та його критичний аналіз, виконання додаткового практичного завдання; іспит.
Завдання вивчення дисципліни:
Завдання курсу полягають у забезпеченні вміння студентами:
•    Виявити світоглядні та соціокультурні передумови зародження мовної проблематики в античній (європейській і східній) філософії;
•    Показати позитивні сторони і здобутки різних шкіл і напрямів у розв'язку даної проблеми;
•    Розкрити взаємозв'язок феноменів філософії і мови в різних аспектах;
•    Формування та розвиток культури філософського мислення і світобачення;
•    Засвоєння основних визначень і понять філософії мови;
•    Навчити студентів аналізувати зміст філософії мови певного мислителя чи напряму в контексті соціокультурних і психологічних процесів;
•    Формування умінь логічно формулювати, висловлювати й аргументовано відстоювати власну позицію на ту чи ту проблему;
•    Застосування форм та способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання).
•    Оволодіння прийомами ведення дискусії, полеміки, діалогу;
•    Проаналізувати проблеми філософії і мови в контексті сучасного українського культурного буття.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
    У результаті вивчення курсу студент має:
-    засвоїти теоретичні уявлення про мову як специфічну форму існування індивіда й суспільства в цілому, спосіб закріплення і трансляції пізнавального досвіду людства; особливості функціонування мови, її роль та значення у сучасному суспільстві, про значення мови в історії людства і в різних культурних традиціях;
-    розуміти роль мови у розвитку цивілізації, співвідношення мови, мислення і буття та пов’язані з ними проблеми, розрізняти різноманітні образи, парадигми мови;
-    знати і розуміти, що мова має подвійну природу: вона зумовлена процесом становлення та розвитку людського світу і водночас зумовлює його; будучи соціокультурною інституцією, яка тільки в реальному контексті конкретних подій, доль осіб та певних народів набуває своєї культуротворчої значущості, вона в той же час відрізняється певною самостійністю, творчо-активною природою, наявністю власних специфічних закономірностей розвитку та функціонування;
-    розуміти смисл співвідношення біологічно-анатомічних й соціально-духовних чинників формування мовлення у людині, відношення свідомості й мови, суть традиції філософського осмислення мови, дискусії про характер змін, які відбуваються у мові й людині;
-    мати уявлення про філософські концепції мови, проблему специфіки мовної символіки і співвідношення й закономірності розвитку усної та писемної мови, різноманіття мов та мовних сімєй;
-    розуміти і знати історичний розвиток мови та визначальні тенденції її сучасного поступу, основні лінгво-філософські течії та наукові дисципліни, що вивчають проблему людина-мова;
осмислити філософсько-антропологічний підхід до сутності мови полягає в аналізі людиномірності мови, її співпричетності до поцесу виникнення, розвитку і функціонування людського світу та осягнення невичерпності, остаточної нерозгадуваності її таємниці, що є і наслідком цієї співпричетності, й певною запорукою людської здатності до самореалізації.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 1. Екзистенційно-онтологічні виміри проблеми "філософія і мова"

Еволюційно-антропологічні передумови виникнення і функціонування мови і мовлення. Психологічні передумови виникнення і функціонування мови і мовлення. Соціокультурні передумови виникнення і функціонування мови і мовлення.

ТЕМА 2. Ноmо dісеns, або Мова як визначальна характеристика людини

Людина - істота, що не може не говорити. Людина - істота, що    хоче (воліє) говорити. Людина — істота, що "ум-іє" говорити і "роз-уміє" мову.

ТЕМА 3. Світоглядна феноменологія і маніфестація мови
Від міфологічного тілесно-експресивного синкретизму до антагонізму між мовою та ритуалом. Мова релігії як Об'явлення і Святе письмо. Художньо-образна мова мистецтва.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ТЕМА 4. Мова і філософія в історико-філософському та історико-лінгвістичному контексті

Міфологічні (античні) та релігійні (середньовічні) уявлення про мову. Проблема пізнання через мову  у філософії Нового часу. Філософія ХХ століття про філософію і мову

ТЕМА 5. Філософський аналіз основних функцій мови

Комунікативна функція мови. Когнітивна функція мови. Креативна функція. Функція інтерпретації та розуміння. Соціокультурна та людинотворча функція.

ТЕМА 6. Знаково-символічна природа мови
Семантика - наука про знаки.  Специфіка мовної символіки. Усна й писемна мова. Вербальна і невербальна мова. Мова сучасних засобів масової інформації.

ТЕМА 7. Філософія мови і мова філософії: український контекст
Проблема самовизначення української філософії. Утворення української філософської мови як професійної. Питання впорядкування української філософської лексики.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

ПЕРЕЛІК ПЕРШОДЖЕРЕЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ
1.    Аристотель. Об истолковании // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 1.
2.    Гумбольдт В. О различии строения человеческих язsков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Хрестоматия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. – М., 1956.
3.    Забужко О. Філософія і культурна притомність нації; Мова і влада // Хроніки від Фортінбраса. – К., 1999.
4.    Максимович М. Про значення і походження слова // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 1-2. – С. 193-200.
5.    Мамардашвили М. Язык и культура // Вестник высшей школы. – 1991. - № 3. - С. 46-52.
6.    Платон. Критон // Соч. в 3-х томах. – М., 1971. – т. 2.
7.    Потебня А.А. Мысль и язык. – М., 1993.
8.    Флоренский П.А. Антиномия языка // Вопросы языкознания. – 1988. - № 6. - С. 88-125.
9.    Остин Дж. Значение слова //Аналитическая философия ХХ века.- М., 1993. – С.105-121.
10.    Чизолм Р. Философия и обыденный язык //Аналитическая философия ХХ века. – М., 1993. – С.100-105.

ЛІТЕРАТУРА
1.    Абрамян, Н.Я. История языкознания и философия языка // Метод исторической реконструкции в истории науки. - Ереван, 1990. - С. 92-117
2.    Александров, О.В.; Панкрац, Ю.Г. [Рецензия] // Изв. АН. Сер. лит. и яз. - М., 1996. - Т. 55, N 4. - С. 85-88 Рец. на кн.: Язык и наука конца 20 века.- Под ред. Степанова Ю.С. - М., 1995.- 420 с.
3.    Александрова, О.В.; Гвишиани, Н.Б. Аксиология и методологические проблемы изучения языка // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - 1987. - N 5. - С. 46-53 Аннотация: Ценностные аспекты философии языка и социолингвистики в марксистском и буржуазном языкознании.
4.    Алпатов, В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопр. языкознания. - М., 1993. - N 3. - С. 15-26
5.    Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки: Тез. докл.1Х Всесоюз.совещ.по логике, методол. и философии науки, Харьков, окт.1986 г. / Редкол.: Парахонский Б.А.(отв.ред.) и др.; АН СССР.Ин-т философии и др. - Киев: Наук.думка, 1986. - 147 с. В надзаг.также: АН СССР.Науч.совет по комплекс.пробл."Филос.и социал. пробл.науки и техники", Филос.о-во СССР, ВНИИ систем.исслед.Госплана СССР и АН СССР и др. Аннотация: Тезисы скомпанованы в трех частях: I. Логический анализ естественного языка; II. Методологические проблемы семиотических исследований; III. История логики и методологии науки.
6.    Апель, К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка // Вопр. философии. - М., 1997. - N 1. - С. 76-92
7.    Апресян, Ю.Д. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний // Вопр. языкознания. - М., 1990. - N 6. - С. 123-139
8.    Баранов, Г.С. Парадоксы метафорической референции: проблема онтологии языка в аналитической философии // II Копнинские чтения. - Томск, 1997. - С. 18-22
9.    Баранчик, Ю.В. Феноменология языка Г. Гийома и ее значение для современной философии // Весн. Беларус. ун-та = Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 3, Гисторыя, филасофия, палиталогия, сацыялогия, эканомика, права = Сер. 3, История, философия, политология, социология, экономика, право. - Минск, 1997. - N 1. - С. 23-26
10.    Барчунова, Т.В. Анализ стиля мышления в исследованиях языка: Автореф.дис....канд. филос. наук / Новосиб. гос. ун-т им.Ленинского комсомола. - Новосибирск, 1990. - 15 с.
11.    Барчунова, Т.В. Уровни языковой реальности и способы рефлексии над языком // Рефлексия в науке и обучении. - Новосибирск, 1989. - С. 135-143
12.    Бахтин, М.М. Тетралогия / Сост., текстол. подгот., науч. аппарат Пешкова И.В.; Коммент. Махлина В.Л. и др. - М.: Лабиринт, 1998. - 607 с. Указ. имен: с.591-598. Аннотация: В частности, фрейдизм и современные направления философской и психологической мысли; философия языка.
13.    Вайнштейн, О.Б. Философия слова С.Т.Кольриджа // Историко-филос. ежегодник. - М., 1987. - С. 107-118
14.    Вайнштейн, О.Б. Язык романтической мысли: О филос. стиле Новалиса и Ф.Шлегеля / Рос. гос. гуманит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. исслед. - М., 1994. - 80 с - (Чтения по истории и теории культуры; Вып. 6)
15.    Валейтенок, В.В. Проблема языка в философии Густава Шпета: Автореф.дис....канд. филос. наук / Белорус. гос. ун-т. - Минск, 1992. - 18 с. The philosophy of language / Ed. by Martinich A.P. - N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1985. - XI, 492 p. Библиогр. в конце ст. Аннотация: Философия языка. Сборник статей.
16.    Валейтенок, В.В. Проблема языка в философии Густава Шпета: Автореф.дис....канд. филос. наук / Белорус. гос. ун-т. - Минск, 1992. - 18 с.
17.    Гафаров, Х.С. Концепция языка Ганса-Георга Гадамера // Структура и методология современной зарубежной философии: проблемы исследования и преподавания. - Спб., 1993. - С. 23-24
18.    Герд, А.С. Научное знание и система языка // Вестн. С.-петерб. ун-та. Сер. 2, История, языкознание, литературоведение. - СПб., 1993. - Вып. 1. - С. 30-34 Рез. англ. Аннотация: Язык в своей системе как предмет языкознания.
19.    Даугатс, Э.Ю. И.Кант и "языковедение" В. фон Гумбольта // Кантовский сб. - Калининград, 1987. - Вып. 12. - С. 86-97
20.    Дегутис, А. Концептуальная система и условия возможного опыта: (Кантиан. проблематика в соврем. философии яз.) // Научное знание: концептуальная систематизация. - Вильнюс, 1987. - С. 44-76
21.    Дегутис, А. Трансцедентальный анализ в современной философии языка // Кантовский сборник. - Калининград, 1989. - С. 106-116
22.    Дегутис, А. Философия языка и аналитическая философия // Язык и познание = Kalba ir pazinimas = Language and cognition. - Вильнюс, 1986. - С. 19-20 Аннотация: М.Даммит.
23.    Ейгер, Г.В.; Григорьева, Л.М. Концепция языковой полифонии у М.М. Бахтина и проблема интертекста // Бахтинские чтения. - Орел, 1997. - Вып. 2. - С. 185-190
24.    Ерахтин, А.В. Актуалистический метод и его роль в реконструкции филогенеза мышления, сознания и языка // Диалектика познания и активность сознания. - Иваново, 1985. - С. 55-68 Аннотация: Проблемы антропосоциогенеза с точки зрения актуализма (экстраполяции современных данных на историю).
25.    Жлуктенко, Ю.А. Неорганический язык в многоязычной ситуации // Языковые ситуации и взаимодействие языков. - Киев, 1989. - С. 22-42 Аннотация: Этнические аспекты системного описания языка. Иннациональный язык как язык неорганический. На материале языковой ситуации в странах Тихоокеанского бассейна.
26.    Жоль, К.К. Гносеологический анализ языка как практического сознания / АН УССР. Отд. науч. информ. по обществ. наукам. Ин-т философии. - Киев, 1990. - Препринт. - 48 с. - (Обществ. науки) Библиогр.: с.47-48. Аннотация: Учение о понятии в контексте идей функциональной семантики; гносеологический анализ репрезентации и референции.
27.    Жоль, К.К. Марксистская трактовка языка как практического сознания // Филос. науки. - М., 1987. - N 11. - С. 77-84
28.    Жоль, К.К. Язык как практическое сознание: (Филос. анализ). - Киев: Выща шк., 1990. - 238 с., схем. Предм., имен. указ: с. 231-237. Библиогр.: с. 211-221. Аннотация: Взаимосвязь языка и сознания; понятие в системе языка как практического сознания; репрезентация и референция.
29.    Загрязкина, Т.Ю. Лингвистический гегемонизм: реальность или политический ярлык // Современные реальности процессов общения. - М., 1989. - С. 72-75 Аннотация: К проблеме взаимоотношения языка, идеологии и социальной ментальности в современном обществе.
30.    Зайченко, Г. Философия языка и язык философии // Новое понимание философии: проблемы и перспективы. - М., 1993. - С. 164-165
31.    Зайченкова, М.С. Проблемы языка в трудах М.М. Бахтина: (Взгляд с позиций соврем. лингвистики) // Бахтинские чтения. - Орел, 1997. - Вып. 2. - С. 130-133
32.    -Карнап, Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. - М., 1993. - N 6. - С. 11-26
33.    Карпова, Е.А. Проблемы языка в работах П.А.Флоренского "Антиномии языка" и "Имяславие как философская предпосылка" // Филология - журналистика'97. - Красноярск, 1998. - Вып. 3. - С. 55
34.    Касевич, В.Б. Язык и знание // Язык и структура знания. - М., 1990. - С. 8-25 Аннотация: Роль языка в познании в "деятельности человека". Моделирование при изучении языковых систем.
35.    Кассирер, Э. Язык и искусство // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: история и философия. - Москва, 1995. - N 2. - С. 127-135 Аннотация: Философия языка. Язык науки и язык искусства.
36.    Кашер, А. Религия и язык // Таргум = Targum. - М., 1991. - Вып. 2. - С. 146-152 Аннотация:
37.    Лаврова, А.А. О пользе и вреде "веры в грамматику" (философия языка Ф. Ницше) // Историко-философский ежегодник. - М., 1996. - 1995. - С. 61-72 Аннотация: Проблемы философии языка и смысла филологической науки в работах Ф.Ницше.
38.    Лебедев, М.В. Философские основания стабильности языкового знака: Автореф. дис.... канд. филос. наук / РАН. Ин-т философии. - М., 1997. - 35 с.
39.    Лосев, А.Ф. Имя: Избр. работы, переводы, беседы, исследования, архив. материалы. Сборник / Сост. и общ.ред. Тахо-Годи А.А. - СПб.: Алетейя, 1997. - 616 с. - (Сер.: Памятники религ.-филос. мысли нового времени: Рус. религ. философия)
40.    Маковский, М.М. Теория языка Фридриха Ницше и современные лингвистические концепции // Вопр. языкознания. - М., 1991. - N 1. - С. 135-152. - Библиогр.: с. 152
41.    Мальчуков, В.А. Принцип универсальности языка: возможности и перспективы в изучении основ сознания и творчества // Вестн. Иркут. гос. экон. акад. - Иркутск, 1998. - N 16. - С. 112-118
42.    Мамардашвили, М. Язык и культура // Вестн. высш. шк. - М., 1991. - N 3. - С. 46-52 Аннотация: Восстановление внутренних связей с традицией мировой культуры; взаимосвязь языка, мышления, культуры, проблема русской культуры.
43.    Мамардашвили, М. Язык осуществившейся утопии // Искусство кино. - М., 1993. - N 7. - С. 53-62 Аннотация: Современный духовный кризис и разрушение органичности языка. Из лекций, прочитанных в 1988 г. на высших курсах сценаристов и кинорежиссеров. Публикация Ю.П.Сенокосова.
44.    Некрашас, Э. Логика языка и философия науки // Язык. Наука. Философия. - Вильнюс, 1986. - С. 137-153
45.    Нестеркин, С.П. Проблема языка в средневековом чань-буддизме // Философские и социальные аспекты буддизма. - М., 1989. - С. 143-163. - Бибилиогр.: с. 162-163
46.    Павиленис, Р.И.; Петров, В.В. Язык как обьект логико-методологического анализа: новые тенденции и перспективы // Вопр. философии. - М., 1987. - N 7. - С. 54-61
47.    Панов, М.И. Логико-лингвистические идеи Л.Э.Я.Брауэра в восприятии К.Р.Поппера и Г.Маннури // Язык и логическая теория. - М., 1987. - С. 97-129
48.    Панчеко, Т.Н. Стросон и Виттенштейн. Анализ как выявление формальной структуры неформального языка и анализ как терапия // Философские идеи Людвига Витгенштейна. - М., 1996. - С. 67-82 Аннотация: Интерпретация П.Стросоном философии Л.Витгенштейна.
49.    Разворотнева, С.В. Язык власти, власть языка: (Анализ исслед. полит. коммуникации в Америке) // США: Экономика. Политика. Идеология. - М., 1993. - N 3. - С. 23-32
50.    Рахманкулова, Н.Ф. Роль языка как средства общения и фактора формирования личности: Спецкурс / МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. гуманит. фак. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 95 с. - (Философия) Аннотация: Герменевтика; философия языка, социальность человека, язык, сознание и практика.
51.    Свасьян, К.А. Четырехактная драма прообразов // Социол. исслед. - М., 1988. - N 6. - С. 104-106 Аннотация: Проблемы философии имени в наследии П.А.Флоренского.
52.    Секерина, И. Психолингвистика // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. - М., 1997. - С. 231-260 Библиогр.: с. 256-260. Аннотация: Восприятие речи; понимание языка: синтаксический анализ предложения и его модели (на материале разных языков); экспериментальные методы работы с информантами.
53.    Телегина, Г.В. Язык и ценности: "философия языка" в поисках смысла // Ценности процесса освоения. - Тюмень, 1990. - С. 83-90 Аннотация: Ценностный подход в различных направлениях современной философии языка: интерпретация языковой и внеязыковой реальности.
54.    Теория и методология языкознания: Методы исслед. яз. / Отв. ред. Ярцева В.Н.; АН СССР. Науч. совет "Теория сов. языкознания". Ин-т языкознания. - М.: Наука, 1989. - 256 с.
55.    Теория и методология языкознания: Методы исслед. яз. / Отв. ред. Ярцева В.Н.; АН СССР. Науч. совет "Теория сов. языкознания". Ин-т языкознания. - М.: Наука, 1989. - 256 с.
56.    Флоренский, П.А. Антиномия языка // Вопр. языкознания. - М., 1988. - N 6. - С. 88-125 Библиогр.: с. 125. Аннотация: Проблемы философии имени. Публикация фрагмента из неоконченного труда "У водораздела мысли"(1920-е гг.).
57.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1988. - N 6. - С. 107-116 Аннотация: Фрагмент из архива мыслителя.
58.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1989. - N 3. - С. 112-118 Аннотация: Начало см.: 1988 N 6; 1989 N 2.
59.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1990. - N 2. - С. 144-149 Аннотация: Продолжение публикации фрагментов из труда П.А.Флоренского "У водоразделов мысли".
60.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1990. - N 7. - С. 112-119 Аннотация: Продолжение публикации.
61.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1990. - N 8. - С. 134-141 Аннотация: Продолжение публикации.
62.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1990. - N 10. - С. 82-86 Аннотация: Продолжение публикации.
63.    Флоренский, П.А. Имена // Социол. исслед. - М., 1990. - N 11. - С. 110-120 Аннотация: Продолжение публикации.
64.    Флоренский, П.А. Антиномия языка // Вопр. языкознания. - М., 1988. - N 6. - С. 88-125 Библиогр.: с. 125. Аннотация: Проблемы философии имени. Публикация фрагмента из неоконченного труда "У водораздела мысли"(1920-е гг.).
65.    Хабермаса, Адорно. Noam Chomsky // Anthropos. - Ljubljana, 1990. - N 3/4. - S. 311-349 Аннотация: Хомский: философия языка. Серия статей.
66.    Хайдеггер, М. Дорога к языку. Фрагмент // Gramata = Книга. - Riga, 1990. - N 7. - С. 27-32 Аннотация: Из книги М.Хайдеггера "Бытие и время".
67.    Чарля, Т.В. Ценность языка в процессе познания // Методология науки. - Томск, 1997. - Вып. 2: Нетрадиционная методология. - С. 289-291
68.    Черепанов, В.М. Лингвистические идеи стоицизма и языкознание нового времени // Античный мир и мы. - Саратов, 1996. - Вып. 2. - С. 81-83
69.    Эдельштейн, Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений: Средневековая Европа. - Л., 1985. - С. 157-207 Аннотация: Язык и мышление. Происхождение языка. Теория номинации.
70.    Юдин, Б.Г. В поисках общего языка // Загадка человеческого понимания. - М., 1991. - С. 297-312 Аннотация: Проблема понимания и подхода к ней.
71.    Юрченко, В.С. Реальное время и структура языка: (К философии языкознания) // Вопр. языкознания. - М., 1993. - N 3. - С. 36-47
72.    Язык и познание= Kalba ir pazinimas: Логико-филос. анализ. Тез. респ. науч. конф., Вильнюс, 11-12 сент. 1986 г. / Отв. ред. Павиленис Р. - Вильнюс, 1986. - 101 с. Текст на рус. и латыш. яз. На обл. загл. только на латыш. яз. Библиогр. в конце отд. ст.; Содерж.: Познание и философия языка; Сознание, язык, коммуникация; Логический и лингвистический анализ языка. Аннотация: Определение роли языка в процессах познания, философия языка, значение языка в повседневной и научной деятельности человека.
73.    Яковлева, Г.В. Общенаучное понятие как форма междисциплинарного языка // Вопросы общегуманитарного знания. - Пятигорск, 1997. - С. 141-145
74.    Яковлева, Г.В.; Маслов, Р.В. Проблема сознания и специфика междисциплинарного языка // Проблема сознания в философии и науке. - М., 1996. - С. 157-159 Аннотация: Сознание как междисциплинарная проблема.

Викладацький склад

РОМАН ІГОР ОЛЕГОВИЧ – к.філос.н., асистент кафедри філософії.

Методика викладання та методи навчання

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: навчальна та робоча програми навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення, електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;, навчально-методична, першоджерельна література з навчальної дисципліни.

Оцінювання

Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, термінологічний диктант, письмові завдання (есе, резюме т.ін.), практичні завдання, аналіз першоджерел, захист практичних завдань, захист індивідуального навчально-дослідного завдання, виконання індивідуального науково-творчого завдання.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік).

Форми контролю: Поточний контроль: усна відповідь на семінарському занятті, доповідь, доповнення, участь у дискусії, додаткове питання, захист рефератів, опрацювання першоджерельної літератури, написання есе, твору-роздуму, проблемного завдання, письмових завдань, резюме; розв’язування тестових завдань та термінологічний диктант; модульна контрольна робота, підсумкова перевірка конспектів першоджерел. Підсумковий: модульна контрольна робота (І модуль, ІІ модуль); іспит.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterWlцd"L@•echnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.