Оновлено
2020-07-21
08:36

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Філософія культуриШифр дисципліни: 6.02.03.01
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни
Курс «Філософія культури» адресований студентам 4-го курсу філософсько-теологічного факультету. Курс має пропедевтичний характер відносно філософських дисциплін, які вивчатимуться у наступні роки.
Навчально-методичний комплекс складається з робочої програми курсу, списку рекомендованої літератури, матеріалів для організації самостійної роботи студентів, матеріалів для підсумкової атестації.
В процесі вивчення курсу «Філософія культури» студенти зможуть познайомитися із світом культурологічного знання, його значення для філософської проблематики, дізнатися про методи вивчення та впливу культурфілософських складових на життя людини та процес пізнання.
Предмет курсу – культура як предмет філософського аналізу
Мета курсу – сформувати у студентів цілісне уявлення про кінцеву мету філософії культури,  а також сформувати основи цілісного уявлення про особливості культур філсофоського знання, його значення для людини, філософію культри як науку та особливий погляд на світ, здійснити орієнтацію у культур філософських напрямах.
Завдання курсу: 
-    навчити студентів розумінню цілей та задав філософії культури як філософської дисципліни, що моделює світогляд
-    забезпечити сучасними знаннями з філософії культури, про її місце, роль таа значення культурфілософської проблематики в системі філософського знання.
-    прищепити навички роботи зі спеціальною літературою та відповідним інформативним матеріалом.
-    подати знання з філософії стосовно онтології, гносеології, методології, культури;
-    ознайомити з буттям культури – матеріальної та духовної, різними видами культури, мовами мистецтва;
-    навчити вмінь проведення аналізу сучасних видів культури з використанням категорій філософії.

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких компетенцій:

знати:
 • Головні філософські теорії культури;
 • Проблематику філософії культури та дослідників головних проблем;
 • Тенденції розвитку національних культур у різні періоди;
 • Специфіку та проблеми функціонування сучасної культури.
 • Відмінності філософії культури як теоретичної дисципліни, її основні характерні риси;
 • Специфіку екологічних та соціологічних проблем філософії культури.
 • Особливості функціонально-аксіологічних основ культури;
 • Функції культури відносно людини і світу;
 • Естетичні та етнологічні основи культури.
 • Місце і роль людини в системі культури;

вміти:
 • Ідентифікувати проблеми культури із представниками філософських напрямів та їх вченнями, співвідносити їх з етапами розвитку певної культури;
 • Аналізувати взаємовпливи різних філософських теорій між собою та їх вплив на розвиток європейської культури;
 • Аналізувати генезу та розвиток сучасної культури, співвідносно із розвитком національних культур;
 • Виокремлювати головні проблеми теорії та історії культури із філософського контексту чи філософського вчення;
 • Аналізувати філософські праці, виявляючи в них філософсько-культурологічну проблематику.
 • Оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;
 • Характеризувати особливості культур філософських вчень різних епох;
 • Характеризувати основні тенденції культури майбутнього.

Розуміти:
- особливість поняття «культура», її значення у системі буття та вплив на самовизначення людини;
- відмінність між різними культурфілософськими напрямами
- відмінності між культурою та цивілізацією, культурою та історією
- внутрішні проблеми розвитку культури;
- особливості розвитку історії культури; значення історії культури для сучасності;
- відмінності між культур філософськими вченнями різних епох;
- особливості культур філософської проблематики ХХ століття;
- значення природничо-біологічних передумов у становленні культури;
- особливості символізму у культурі;
- особливості поглядів психоаналізу на систему культури;
-  феномен культури як ціннісної картини світу;
- визначення комунікативних основ культури;
- основні риси естетичних та етнологічних основ культури
- особливості наукових вчень сучасних дослідників.
У результаті вивчення курсу студенти зможуть:
- засвоїти теоретичні та методологічні основи філософії культури
- набути навички використання знань з філософії культури при аналізі сучасних форм культури та мистецтва.
- характеризувати основні поняття культури та філософії культури;
- продемонструвати розуміння будови та функцій культури, загальних законів її розвитку;
- уявляти культуру як цілісність і людину як умови єдності природи та культури;
- розрізняти підходи у вивченні «людини культурної»;
- оцінювати можливості, які надає матеріал художньої культури для розуміння людини і її місця у світі;

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН


Н.Е. 1.1 Вступ. Культура в системі буття. Філософія культури
Феномен культури. Культура в системі буття. Основні елементи в структурі культури. Закономірності їх взаємодії. Культура як предмет філософського дослідження. Філософія кульутри як теоретична дисицпліна. Методологія осмислення культури та принципи її вивчення. Багатовимірність культури та її предметне буття. Культура і природа. Екологічні проблеми філософії культури.  Культура і суспільство. Соціологічні проблеми філософії культури

Н.Е.1.2  Особливості розвитку культури. Її історичні типи
Основні культурфілософські напрями. Творчі основи культури. Культура як творчість. Духовні основи культури. Культура і цивілізація. Глобальні проблеми сучасності. Культура та історія.Культура як така: внутршні проблеми теорії культури. Проблеми розвитку культури. Культура, субкультура, контркультура. Традиції та новації в культурі
Культурні характеристики та їх дефініції. Класична. Натуралістична та ідеалістична концепція культури. Схід і Захід. Унікальніть культур.Американська та європейська культури. Спільне та відмінне. Ідея форумності культур. Теорія універсальної культури людства.

Н.Е. 1.3 Історія філософії культури. Сучасна культурна ситуація
Міфологічні основи культури. Становлення історії культури в античності, середньовіччі та Відродженні. Філософія культри Нового часу. Філософія культури ХІХ ст (Німеччина, Франція, Росія, Англія, США). Філософія ХХ ст. Поняття постмодернізму. Постіндустріальна інформаційна цивілізація. Функціоналістський аналіз культури. Техніка і її місце у сучасному суспільстві. Теорії технологічного детермінізму. Глобалістика. Тенденції культури майбутнього

МОДУЛЬ 2.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРИ

Н.Е. 2.1 Основні підходи до розуміння культурфілософської проблематики. Популярні концепції.

Циклічні моделі філософії культури О.Шпенглера  та А.Тойнбі. Трагедія культури у філософії життя Г. Зіммеля. Та її трагічність у працях М.де Унамуно. Порівняльні характеристики

Н.Е. 2.2. Раціональне та ірраціональне в системі культури.
Психологічні основи культури. Філософія культури у різних напрямах психоаналізу.
Символізм культури. Концепція Е.Касірера

Н.Е.2.3. Функціонально-аксіологічні основи культури
Фунції культур відносно людини і світу.Культура як ціннісна картина світу. Моральна складова культури. Комунікативні основі культури. Культура як знакова система. Ігрові основи культури. Естетичні та етнологічні основи культури. Теорія етногенезу Л.Гумільова. Концепція Е.Геллнера про відношення «нація-культура»

Н.Е. 2.4. Антропологічні основи культури. Людина у світі культури
Філософська антропологія і її вплив на філософію культури. Еволюція моделей культурної людини. Персоналізм Е. Муньє та пошуки М.Бердяєва.  Х.Ортега-і-Гассет про самоствердження суб’єкта в культурній творчості. Антропологічні основи культуротворчості.  Свобода як передумова культурної творчості. Художня культура як спосіб осмислення світу людини. Людське тіло як форма матеріальної предметності культури. Кіно, театр та література у культрному просторі людини Образ людини у культурі. Людина як творіння культури. Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення. Жіноче та чоловіче начало в культуротворчому процесі.
Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

Основна література
1.    Гатальська, С. М. Філософія культури [Текст] : Підручник / С.М. Гатальська. - К. : Либідь, 2005. - 326 с.
2.    Губман, Б. Л. Современная философия культуры [Текст] / Б.Л. Губман; Худ. П.П. Ефремов. - М. : РОССПЭН, 2005. - 536 с. - (Humanitas).
3.    Ермаков, В. А. Философия культуры К.Н. Леонтьева [Текст] / В. А. Ермаков // Культурология. Дайджест. - 2010. - N 2. - С. 69-71.
4.    Пивоев В. М. Философия культуры: Учеб. пос. в 2 ч. Петрозаводск, 1999. Ч. 1. Гл.1.
5.    Гуревич. П.С. Философия культуры. - М., 1994.- 315 с.
6.    Каган М.С. Философия культуры. - СПб., 1996. - 415 с.
7.    Философия культуры: становление, развитие/Под ред. М.С. Кагана. СПб., 1995. - 310с.
8.    Давыдов Ю.Н. Философия культуры (культурфилософия) // Философская энциклопедия. - 1970. - Т.5. - С.353.
9.    Йосипенко, С. Філософські ідеї в духовній культурі [Текст] / С. Йосипенко // Філософська думка. - 2006. - N5. - С. 54-66.
10.    Колесник, О. Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення [Текст] / О. Колесник // Філософська думка. - 2006. - N6. - С. 153-157.
11.    Лапин, Т. С. Гносеологический и социальные потенциал философии культуры [Текст] / Т. С. Лапин // Культурология. Дайджест. - 2009. - N 1. - С. 165-178.
12.    Миголатьев, А. А. Философия культуры [Текст] / А.А.Миголатьев // Социально-гуманитарные знания. - 2002. - № 4. - С. 68-76.
13.    Миголатьев, А. А. Философия культуры [Текст] / А.А.Миголатьев // Социально-гуманитарные знания. - 2002. - № 6. - С. 75-82.
14.    Оганов, А. А. Философская проблематика современной культуры [Текст] / А. А. Оганов // Культурология. Дайджест. - 2010. - N 2. - С. 56-58.
15.    Цветкова, И. В. Проблема философской культуры в современном обществе [Текст] / И.В. Цветкова // Философия и общество. - 2003. - N4. - С. 73-98.
16.    Категории философии и категории культуры. – Киев, 1984. - 340 с.
17.    Проблемы философии культуры. - М., 1984. - 357 с
18.    Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. - М., 1997. - 382 с
19.    Самосознание европейской культуры ХХ века. - М., 1991. - 348 с.
20.    Философия и история культуры. - М., 1985. - 320 с.
21.    Философия культуры: Становление, развитие. - СПб., 1995. - 310 с.
22.    Философские проблемы культуры. – Тбилиси, 1980. - 230 с.

Викладацький склад

МАРЧУК МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ – д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії (лекції), РУСНАК ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ – к.філос.н., асистент кафедри філософії (семінарські заняття).

Методика викладання та методи навчання

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, першоджерельна література, підручники з „Філософії Культури”.

Оцінювання

Методи контролю: усне опитування, індивідуальна співбесіда, розгляд проблемних питань, поточні контрольні роботи, поточні тестові завдання, письмові завдання (рецензія статі, есе, резюме, тощо.), практичні та творчі завдання,аналіз першоджерел та наукових статей, захист практичних завдань, захист ІНДЗ.

Засоби діагностики: перелік питань для контролю та самоперевірки завдань самостійної роботи, перелік питань для контролю та самоперевірки знань зі Змістових модулів (перелік питань до модульних контрольних робіт) з дисципліни, перелік питань до Модуль-контролю (залік, іспит).

Форми контролю: Поточний контроль: теоретична та практична підготовка в ході семінарських занять, тестування у ході практичних занять, реферативні та творчі завдання.
Підсумковий контроль: залік.

До списку дисциплін
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterџ\mЇ@@нм;3chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.